Založ si blog

(Ne)zneužívanie sociálneho systému počas „Prvej pomoci“

Pred časom povedal Bc. Krajniak v médiách, že počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením na Covid-19 nedošlo k zneužívaniu sociálneho systému.

Na webovej stránke

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-prace-socialnych-veci-institut-socialnej-politiky/analyticke-komentare/prva-pomoc-slovensku.html

v súbore

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/analyticke-komentare/isp_2021_prva_pomoc_update19_final.pdf

v časti nazvanej Pandemické nemocenské na str. 16-17 sú uvedené tieto údaje (týka sa to prvých troch stĺpcov v tabuľke nižšie, posledné 3 stĺpce v tabuľke sú z údajov o pozitívnych testoch – viď ďalej a sú v tabuľke kvôli porovnaniu):

Údaje o počte pozitívnych testov (PCR a Ag testy) sú uvedené na webovej stránke https://github.com/Institut-Zdravotnych-Analyz/covid19-data

Spracovala som ich do tabuliek, grafu a mapy (kliknite na marec 2020, aby ste videli, v ktorých okresoch boli pozitívne testovaní na Covid-19):

Môžete si ich pozrieť aj v novom okne s týmto linkom:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDUzNzBkNDMtZTE2My00NjJmLWE0ZWMtMmI3YWZjOWQ4MTFjIiwidCI6IjQ0ZTIyZjNkLWQ5ODctNDNmMS04YjM3LTA2ZGNjY2E5NmNjNyIsImMiOjl9

V správe od Inštitútu sociálnej politiky uverejnenej na webovej stránke https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/analyticke-komentare/isp_2021_prva_pomoc_update19_final.pdf

je uvedené:

Citujem:

„Počet novohlásených prípadov DPN z dôvodu „karanténne opatrenie“ prvýkrát kulminoval v marci 2020, keď počet nových prípadov dosiahol takmer 40 000 (Tabuľka 4). Tento počet zahŕňa všetky druhy karanténnych opatrení (napríklad z dôvodu žltačky). Keďže v marci predošlého roka bolo nahlásených len 10 prípadov, je možné predpokladať, že takmer všetky karantény sa týkali ochorenia COVID-19. Po poklese počas letných mesiacov začal počet novohlásených prípadov DPN z dôvodu zhoršujúcej sa epidemickej situácie a plošného testovania opäť stúpať a v zimných mesiacoch atakoval hodnotu 100 000 prípadov mesačne. Nástup tretej vlny na jeseň 2021 bol oproti predošlému roku oneskorený. V októbri 2021 novohlásené prípady nedosiahli úroveň z októbra predchádzajúceho roka, zaznamenaných bolo okolo 38,5 tisíc prípadov.“

V marci 2020 bolo na Slovensku 400 pozitívne testovaných osôb na Covid-19. V dvanástich okresoch Slovenska nebol v marci 2020 nikto pozitívne testovaný na Covid-19. V marci 2020 vzniklo 39 413 karanténnych opatrení a podľa toho, čo je uvedené v správe od Inštitútu sociálnej politiky, je možné predpokladať, že sa takmer všetky týkali ochorenia Covid-19. Karanténne opatrenia za marec 2020 boli vyplatené v apríli 2020. V horeuvedenej tabuľke je uvedené, že v apríli 2020 bolo vyplatených 193 587 nemocenských dávok. Nárast počtu vyplatených nemocenských dávok v apríli 2020 oproti marcu 2020 zodpovedá počtu vzniknutých karanténnych opatrení v marci 2020.

V októbri 2020 vzniklo 63 028 karanténnych opatrení. V tom istom mesiaci bolo na Slovensku 49 008 pozitívne testovaných osôb na Covid-19 PCR testom a 3 134 pozitívne testovaných osôb na Covid-19 Ag testom, spolu bolo pozitívne testovaných 52 142 osôb. V porovnaní s marcom 2020 bol nárast karanténnych opatrení v októbri 2020 1,6-krát väčší, nárast pozitívne testovaných (PCR a Ag test spolu) na Covid-19 bol 130,36-krát väčší.

V októbri 2021 vzniklo 38 469 karanténnych opatrení. V tom istom mesiaci bolo na Slovensku 71 907 pozitívne testovaných osôb na Covid-19 PCR testom a 24 429 pozitívne testovaných osôb na Covid-19 Ag testom, spolu bolo pozitívne testovaných 96 138 osôb. V marci 2020 a v októbri 2021 vznikol takmer rovnaký počet karanténnych opatrení v súvislosti s Covidom-19, ale nárast počtu pozitívne testovaných bol viac ako 240-násobný. Boli to v marci 2020 skutočne karanténne opatrenia, ktoré vznikli na základe kontaktu s pozitívne testovanými osobami ?

Len dodám, že v marci 2020 alebo v apríli 2020 prebehla v médiách informácia zo Sociálnej poisťovne, že približne 22 000 živnostníkov a približne 10 000 zamestnaných požiadalo v marci 2020 po vyhlásení mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením na Covid-19 o nemocenské dávky. Ja som túto informáciu čítala aj v správe, zverejnenej na webe. Myslím si, že to bola úvodná správa od Inštitútu sociálnej politiky (za marec 2020 alebo za apríl 2020).

28.05.2020 mi pracovníčka ministerstva práce po vyradení zo všetkých opatrení „Prvej pomoci“ napísala, aby som si požiadala o humanitárnu pomoc. Jedna z tých, ktorá si v marci 2020 požiadala o nemocenské dávky, ma obvinila z neschopnosti, vzhľadom na to, že som si pýtala pomoc od štátu a nedokázala som si „vybaviť“ práceneschopnosť. Toto je „byť schopný“ na Slovensku.

V roku 2020 počas prvej aj druhej vlny pandémie si mnoho živnostníkov  požiadalo o dočasnú práceneschopnosť (PN), presné údaje má Sociálna poisťovňa, na základe ktorej poberali nemocenské dávky.

Napriek tomu si niektorí z nich požiadali aj o príspevok v opatrení č. 2. Zistilo sa to pri spätnej kontrole živnostníkov, či splnili podmienky „Prvej pomoci“ a „Prvej pomoci plus“ od štátu. Účelom projektu „Prvá pomoc“ bolo poskytovanie finančného príspevku pre SZČO, ktorým poklesli tržby v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Účel nemocenskej dávky  je, že sa poistencovi poskytuje vtedy, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný práceneschopným na výkon zárobkovej činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie.

Na webovej stránke https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/ste-szco-a-pre-covid-19-viac-ako-mesiac-pn-ziadost-o-pandemicky-prispevok-vam-pravdepodobne-zamietnu/ bol uverejnený príspevok o tom, či má  SZČO  počas PN nárok na príspevok v opatrení č. 2, citujem z neho:

„Z kancelárie generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) odpovedali, že účelom projektu Prvá pomoc je poskytovanie finančného príspevku pre SZČO, ktorým poklesli tržby kvôli pandémii.

„Pri PN (ak trvá jeden mesiac a dlhšie) SZČO tento účel splnený nie je, nakoľko tržba by poklesla bez ohľadu na to, či by mimoriadna situácia bola vyhlásená alebo nie, nakoľko SZČO svoju činnosť nemôže vykonávať z dôvodu svojho nepriaznivého zdravotného stavu,“ píše sa v stanovisku.

Ak PN trvá dlhšie ako mesiac, je pre ÚPSVaR dôvodom na zamietnutie žiadosti SZČO o príspevok. Ak PN trvá menej ako mesiac, žiadateľ, ktorý splní aj všetky ostatné podmienky, nárok na tento príspevok má.

ÚPSVaR tiež dôvodí, že rovnaké pravidlá platia aj pre zamestnávateľa. Počas PN si zamestnávateľ na svojich zamestnancov príspevok uplatniť nemôže, nakoľko sú im poskytované nemocenské dávky, a tie sú rovnako počas PN poskytované aj SZČO.“

Počas „Prvej pomoci“ (mesiac marec až september 2020) a „Prvej pomoci plus“ (mesiac október 2020 až január 2021) bol tento príspevok vyplatený aj tým SZČO, ktorí boli na PN aj jeden mesiac a dlhšie. “PN sa nebude spätne kontrolovať a príspevok za „Prvú pomoc“ a „Prvú pomoc plus“ nebudú spätne vracať“, povedala to hovorkyňa rezortu práce v TV reportáži odvysielanej 29.03.2021, uverejnenej na stránke https://www.tvnoviny.sk/ekonomika/2024220_ak-boli-na-pn-nemaju-narok-na-pomoc-zivnostnici-maju-problem-ziskat-prispevok. Mám k dispozícii kópiu videa.

Na príspevok v opatrení č. 2 nemali nárok. Prvým dôvodom bol účel poskytovania príspevku (boli na dlhodobej PN) a druhým, ak úradníci neskontrolovali každú SZČO, ktorá poberala nemocenské dávky a dostala aj príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ alebo „Prvej pomoci plus“, SZČO nemusela za daný mesiac platiť nemocenské a dôchodkové poistenie, čo bolo podmienkou na získanie príspevku v opatrení č. 2. SZČO, ktorá si požiadala za daný mesiac o nemocenské dávky aj o príspevok v opatrení č. 2, by musela zaplatiť nemocenské a dôchodkové poistenie dobrovoľne.

Štát vyplatil SZČO súčasne nemocenské dávky zo sociálneho systému a príspevok z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a Európskeho sociálneho fondu. Pomoc z dvoch zdrojov nedostali ani zamestnanci a ani tí, ktorí sa prepadli cez opatrenia „Prvej pomoci“ a skončili kvôli tomu na úrade práce, platí to aj o mne. Počas celej mimoriadnej situácie som s výnimkou troch mesiacov (04/2020-06/2020 v opatrení č. 4A), nemala právny nárok na nič. Ako je možné, že si mohol niekto uplatniť právny nárok dvakrát ? A na jeden z nich ani nemal nárok.

Je to dokonca v rozpore s tým, čo je uvedené v Schéme štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou Covid-19.

KAPITOLA 2. CHARAKTER POMOCI POSKYTOVANEJ PODĽA SCHÉMY

2.4. MECHANIZMUS POSKYTOVANIA POMOCI

     10. Porušenie podmienok podľa tejto schémy je porušením rozpočtovej disciplíny s následným uplatnením sankcií podľa osobitného predpisu. Ak sa v priebehu výkonu následnej kontroly preukáže, že pomoc bola poskytnutá neoprávnene, je prijímateľ pomoci povinný tieto prostriedky vrátiť.

Aj „Prvá pomoc“ bola zneužívaná, nielen sociálny systém.

Nezamestnanosť a sociálne dávky v tabuľkách, grafoch a mapách (aktualizované k 2022-12)

05.02.2023

Chcela som sa počas pandémie naučiť niečo nové a tak som si stiahla program Power BI (softvér na analýzy dát). Potrebovala som nejaké dáta a použila som na to dáta zo štatistiky zverejnenej na webovej stránke https://www.upsvr.gov.sk/statistiky.html. Dávam to do blogu pre tých, ktorí by si to chceli pozrieť. Údaje zverejnené na webovej stránke ÚPSVaR sú z ich databázy. [...]

Pohovor do NCZI

03.01.2023

Citujem ministra zdravotníctva Lengvarského: „Rezervy v elektronizácii máme obrovské, NCZI je pre mňa asi najväčším sklamaním.“ V článku na webovej stránke https://www.aktuality.sk/clanok/jkCmGXK/lengvarsky-robi-zo-zaciatku-roka-personalne-zmeny-do-narodneho-centra-zdravotnickych-informacii-posiela-krizovy-manazment/ je okrem iného napísané: „Lengvarský robí [...]

Nezamestnanosť a sociálne dávky v tabuľkách, grafoch a mapách (aktualizované k 2022-11)

30.12.2022

Chcela som sa počas pandémie naučiť niečo nové a tak som si stiahla program Power BI (softvér na analýzy dát). Potrebovala som nejaké dáta a použila som na to dáta zo štatistiky zverejnenej na webovej stránke https://www.upsvr.gov.sk/statistiky.html. Dávam to do blogu pre tých, ktorí by si to chceli pozrieť. Údaje zverejnené na webovej stránke ÚPSVaR sú z ich databázy. [...]

nôž, krv, zranenie

Veľká tragédia v Hlohovci: V byte našli dobodaného 19-ročného mladíka. Polícia zadržala podozrivého

20.04.2024 21:44, aktualizované: 22:26

Privolaní záchranári mu už nedokázali pomôcť.

Taiwan, vojaci

USA odklepli spojencom pomoc za 95 miliárd dolárov. Biden: Jasná správa o našej sile

20.04.2024 19:51, aktualizované: 22:34

Rad kongresmanov ocenil, že šéf Snemovne Mike Johnson zákony na hlasovanie predložil. Johnson kvôli tomu podľa médií riskuje vlastný post.

nehody

Nešťastný deň pre Brezovú pod Bradlom: Dve nehody a päť zranených. Zasahoval aj vrtuľník

20.04.2024 19:29

Polícia vyšetruje okolnosti dvoch dopravných nehôd, ku ktorým došlo v sobotu v Brezovej pod Bradlom.

loď, trajekt, potopený

V Stredoafrickej republike zahynulo pri potopení sa lode 58 ľudí, smerovali na pohreb

20.04.2024 18:56, aktualizované: 21:33

Podľa svedkov viezla rybárska loď na rieke Mpoko v Bangui viac ako 300 osôb. Pomoc prišla až po 40 minútach.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 23
Celková čítanosť: 79622x
Priemerná čítanosť článkov: 3462x

Autor blogu

Kategórie