Založ si blog

Čo som musela urobiť, aby som dostala od štátu ako náhradu poklesu tržieb v čase pandémie Covidu-19 v období od 13.03.2020 – 28.02.2022 13-krát nulu.

Tento blog nadväzuje na moje predchádzajúce blogy o Krajniakovej  „Prvej pomoci“ – finančnej pomoci pracujúcim občanom Slovenska počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením na Covid-19 v období od 13.03.2020-28.02.2022. Pre lepšie pochopenie obsahu tohto blogu si stačí prečítať iba blog s názvom „Bc. Krajniak, zrekapitulujem Vám Vašu „Prvú pomoc“, ktorá sa 28.02.2022 skončila“. Pre tých, ktorým sa nechce čítať spomínaný blog, urobím jeho stručné zhrnutie, aby ste pochopili, o čom píšem v tomto blogu.

      Podnikala som od mája 2010 ako samostatne zárobkovo činná osoba, predmetom môjho podnikania bolo vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Venovala som sa individuálnej príprave študentov na skúšky (nie online) z matematiky, štatistiky a operačnej analýzy – monitor, maturita, prijímacie pohovory a skúšky na VŠ na celom Slovensku, v Čechách – Karlova Univerzita, ČVUT, Mendelova univerzita a v zahraničí – Belgicko (Leuven), Holandsko (Amsterdam, Rotterdam). Nemám  pedagogické vzdelanie, nie som učiteľ, vyštudovala som vedeckú matematiku a IT. Predtým som 15 rokov robila na rôznych pozíciách IT, aj ako manažérka.

      Podnikala som v súlade s platnými zákonmi na Slovensku. Počas celého obdobia podnikania som nemocenské a dôchodkové poistenie platila na základe dosiahnutých  príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Počas celého podnikania som zaplatila odvody do SP vo výške 11 960,19 Eur, z toho 4 023,81 Eur dobrovoľne. Od 01.07.2017 mi na základe uvedeného zákona nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia. Sociálna poisťovňa ma na to upozornila a od 01.08.2017 som si ho platila naďalej dobrovoľne. Pre dlhodobý pokles príjmu z podnikania (podpísala sa pod to aj úroveň školstva) som sa rozhodla vrátiť k práci v informačných technológiách, mám 15-ročnú prax v IT, robila som na rôznych pozíciách, aj ako manažérka.  Potrebovala som na to iba čas. V roku 2019 som mala nečakané  zdravotné problémy, bola som na dvoch operáciách (v júni a v decembri), odvody do SP som v roku 2019 napriek tomu zaplatila dobrovoľne vo výške 1 549,43 Eur. Po druhej operácii v decembri 2019 som ukončila práceneschopnosť k 31.12.2019, pretože som mala pracovné povinnosti voči niektorým študentom. Rozhodla som sa miesto pokračovania PN pracovať, keď mi to dovolí zdravotný stav a pripraviť študentov na skúšky. Vedela som, že nebudem mať dostatočný príjem na to, aby som mohla platiť dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie a tak som sa ho rozhodla k 31.12.2019 ukončiť. Posledné odvody do SP som zaplatila 08.01.2020 vo výške 45,85 Eur. Odvody do SP som platila dobrovoľne, mohla som ich prestať platiť kedykoľvek. Počas celého podnikania, bolo to 10 rokov, som s výnimkou odvodových prázdnin k 31.03.2020 neplatila odvody do SP počas 4 mesiacov a 14-tich dní.

V marci 2020 som počas koronakrízy prišla o prácu. Zavreli sa školy, zrušili sa skúšky, na ktoré som pripravovala deti a študentov (monitor, maturity, prijímacie pohovory).

       Vláda schválila na konci marca 2020 projekt „Prvá pomoc“, v rámci ktorého mohli predkladať zamestnávatelia žiadosti o poskytovanie finančného príspevku na podporu udržania pracovných miest a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO, živnostníci) žiadosti o poskytovanie finančného príspevku na podporu udržania prevádzkovania ich činnosti v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením Covid-19.

Nárok na príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ mala SZČO (so začiatkom podnikania najneskôr k 01.02.2020), ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatne zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo jej poklesli tržby o najmenej 20 % a ktorá bola povinne nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31.03.2020 a poistenie jej trvalo aj po tomto dni alebo čerpala tzv. odvodové prázdniny. Povinné nemocenské a dôchodkové poistenie v tomto prípade vznikalo na základe daňového priznania za rok 2018 a trvalo v období 01.07.2019-30.06.2020.

Nárok na príspevok v opatrení č. 4A mala SZČO (so začiatkom podnikania najneskôr k 01.02.2020), ktorá nemala príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti  a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo nečerpala tzv. odvodové prázdniny.

Ak SZČO nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpala tzv. odvodové prázdniny a mala príjem z podnikateľskej činnosti, nemala nárok na žiadny príspevok v rámci projektu „Prvá pomoc“. Ak mala príjem, teda aj 50 Eur a z nich musela zaplatiť povinné odvody do ZP vo výške 70,91 Eur, nemala nárok na žiadny príspevok v rámci „Prvej pomoci“. Prečo nemala aj táto skupina SZČO právo na príspevok na náhradu poklesu tržieb v rámci projektu „Prvá pomoc“, keď podnikala podľa platných zákonov na Slovensku?

V Ústave Slovenskej republiky je uvedené:

DRUHÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY

Piaty oddiel

HOSPODÁRSKE, SOCIÁLNE A KULTÚRNE PRÁVA

Čl. 35

(1)

Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.

 (3)

Občania majú právo na prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať. Podmienky ustanoví zákon.

„Prvú pomoc“ zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020 a jej doplnenie 14. apríla. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu.

Prečo nebola v „Prvej pomoci“ v roku 2020 zahrnutá SZČO, ktorá neplatila povinné nemocenské a dôchodkové poistenie v období od 01.07.2019-30.06.2020 a mala pokles tržieb, to znamená, že mala príjem z podnikateľskej činnosti ? Veď podnikala v súlade s platnými zákonmi na Slovensku. Aj táto SZČO nie z vlastnej viny počas pandémie koronavírusu nemohla právo na prácu vykonávať. Prečo táto SZČO nedostala od štátu primerané hmotné zabezpečenie ? Nebola „Prvá pomoc“ v roku 2020 prijatá v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky ?

08.04.2020 som odoslala žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre SZČO, ktorej v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu poklesli tržby, Realizácia v zmysle opatrenia č.2b na úrad práce napriek tomu, že som nebola k 31.03.2020 povinne ani dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená. Bc. Krajniak povedal v médiách niekoľkokrát, že opatrenie č. 4A bolo určené pre SZČO, ktoré nikdy neplatili odvody do SP, ja som odvody do SP platila.

17.04.2020 som podpísala dohodu o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ -Opatrenie č. 2 na úrade práce. Finančný príspevok vo výške 270 Eur som dostala na účet 22.04.2020.

11.05.2020 mi telefonicky oznámil pracovník úradu práce, že finančný príspevok vo výške 270 Eur musím vrátiť, pretože som nespĺňala podmienku – „oprávnený žiadateľ je SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31.03.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny“.

11.05.2020 som osobne prevzala žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre SZČO, ktorej v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu poklesli tržby – Realizácia v zmysle opatrenia č. 2b podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č.5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Dohoda č. 20/36E/123 – Výzva na vrátenie preplatku na úrade práce. Pri podpisovaní uvedenej žiadosti mi pracovník úradu práce povedal, že aj keby som sa opäť dobrovoľne prihlásila do SP, aj tak by som nedostala príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“. Mohla som si požiadať o príspevok v opatrení č. 4A „Prvej pomoci“.

15.05.2020 som vrátila poskytnutý finančný príspevok vo výške 270 Eur za marec 2020.

Poznámka: Na webovej stránke https://transparency.sk/sk/pozrite-si-kto-kolko-penazi-dostava-v-koronapomoci-od-statu/ v súbore Prva-pomoc-Marec2020-December2021 je uvedené, že som dostala kumulatívny príspevok vo výške 900 Eur vrátane príspevku 270 Eur z opatrenia č. 2 „Prvej pomoci“, ktorý som musela vrátiť. Dostala som kumulatívny príspevok vo výške 630 Eur. Niekoľkokrát som na to upozornila pracovníkov spomínanej organizácie a aj pracovníkov úradu práce, nič sa nezmenilo. Otázka znie, kto má v skutočnosti 270 Eur, ktoré som musela štátu vrátiť.

Vzhľadom na to, že som v období  od 13.03.2020-31.03.2020  mala príjem  z podnikateľskej činnosti  vo výške 35 Eur, som nemohla byť zaradená ani do opatrenia č. 4A „Prvej pomoci“. V opatrení č. 4A dostal príspevok len ten, kto nemal príjem z podnikateľskej činnosti.

Následne na to som zistila, že nedostanem počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením na Covid-19 nikdy žiadnu finančnú pomoc od štátu. Len keď sa vzdám práce a požiadam o príspevok v opatrení č. 4A vo výške 210 Eur. Počas mimoriadnej situácie som si dokázala zarobiť maximálne 200 Eur, súviselo to s tým, že sa zrušili skúšky, na ktoré som pripravovala študentov. Pre zaujímavosť, v marci 2019 som v obrovských bolestiach zarobila  800 Eur (bolo to pred prvou operáciou v roku 2019, ktorú som podstúpila 06.06.2019). To je bonus pre živnostníkov – PN za 270 Eur alebo pracuj, aj keď si takmer každý druhý deň na vyšetreniach v nemocnici.

Povinné nemocenské poistenie by mi už počas pandémie nevzniklo nikdy, to znamená, že nikdy by som nedostala príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“. Od 01.07.2020 mi nevzniklo povinné sociálne poistenie na základe toho, že som v roku 2019 mala zdravotné problémy, kvôli ktorým som nezarobila toľko, aby mi táto povinnosť vznikla (absolvovala som  dve operácie – prvú 06.06.2019, druhú 10.12.2019, bola som takmer 3 mesiace práceneschopná, asi 5 mesiacov som absolvovala rôzne vyšetrenia, navyše moja práca je sezónna, v lete počas prázdnin mám prácu len výnimočne). Vzhľadom na to, že bola v roku 2020 vyhlásená mimoriadna situácia a s ňou spojené rôzne opatrenia, na základe ktorých sme mali prekážky v práci, ja by som už nikdy nespĺňala podmienku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia, lebo by som nedosiahla príjem, na základe ktorého by mi vzniklo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie. Áno, ešte bola druhá možnosť, platiť si dobrovoľné sociálne poistenie a čakať, či o rok, pol roka, niekoľko mesiacov … nedostanú šancu aj živnostníci, ktorí boli dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistení. Tak ako som povedala prezidentke na stretnutí v Prezidentskom paláci, ktoré sa konalo 10.12.2020, z čoho som mala  zaplatiť dobrovoľné nemocenské a dôchodkové  poistenie, keď všetko, čo som mohla zarobiť, by som musela dať štátu. V mojom prípade táto možnosť neprichádzala do úvahy aj z iného dôvodu. Zaplatila som dobrovoľne do SP 4 023,81 Eur  pred vypuknutím pandémie a aj tak ma Bc. Krajniak vyradil zo všetkých opatrení.

Na základe toho, že ma Bc. Krajniak po čestnom podnikaní nezaradil do žiadneho  opatrenia „Prvej pomoci“, som skončila na úrade práce.

Okrem toho, že som v súlade s Ústavou Slovenskej republiky nebola počas pandémie Covidu-19 hmotne zabezpečená, som bola takto diskriminovaná:

Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí odišli z evidencie uchádzačov o zamestnanie v mesiaci január 2020, bol 19 287 (údaj je ku dňu spracovania považovaný za predbežný, je to uvedené v Tab. 1, Odtok UoZ v mesiaci za január 2020 za Slovensko). Údaje sú z mesačnej štatistiky uchádzačov o zamestnanie, zverejnenej na webovej stránke https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2020).

Počet vzniknutých fyzických osôb – podnikateľov (živnostníkov) v období január 2020 vedených v štatistickom registri organizácií bol 5 923. Informácia je od pracovníka z odboru poskytovania informácií a marketingu zo  Štatistického úradu SR.

5 923 živnostníkov malo právny nárok na príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ už po dvoch mesiacoch podnikania bez akýchkoľvek podmienok, dokonca nikoho nezaujímalo, či niekedy v minulosti platili odvody do SP. Mohol byť evidovaný na úrade práce aj niekoľko rokov. Keď dostal príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ ten, kto začal podnikať od 01.02.2020 a predtým bol niekoľko rokov evidovaný na úrade práce (nikto to nezisťoval!!!), tak určite mal nárok na príspevok v opatrení č. 2 ten, kto podnikal  10 rokov v súlade s platnými zákonmi na Slovensku a  zaplatil do SP takmer 12 000 Eur. Bola som diskriminovaná.

Odvody, ktoré som v roku 2019 zaplatila do SP po celoročných zdravotných problémoch, boli vo výške 1 549,43 Eur. Koľko zaplatili v roku 2019 do štátnej kasy živnostníci, ktorí začali podnikať v januári 2020 a predtým boli evidovaní na úrade práce ?

Bc. Krajniak dodatočne zistil, že nárok na príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ v roku 2020 nemala SZČO, ktorá prerušila živnosť. Príspevky museli vrátiť a následne si mohli o ne požiadať v rámci Kompenzačného projektu. Pred vypuknutím pandémie sa dala živnosť prerušiť minimálne na 6 mesiacov. Ja som ku dňu vyradenia zo všetkých opatrení „Prvej pomoci“, bolo to 11.05.2020, neplatila odvody do SP (dobrovoľné alebo povinné) 5 mesiacov a 25 dní za  10 rokov podnikania !!! Obaja sme podnikali podľa platných zákonov SR. Bola som diskriminovaná.

       Podľa zákona o sociálnom poistení  (Zákon č. 461/2003 Z. z.) má SZČO nárok na nemocenské dávky, ak jej vznikla dočasná pracovná neschopnosť a ak dosiahne 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého si chce uplatniť nárok na nemocenské dávky (podmienkou je dobrovoľne sa prihlásiť do SP).

Tento zákon umožňuje SZČO poberať nemocenské dávky napriek tomu, že jej jeden rok nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia. V tomto prípade nie je rozdiel medzi SZČO, ktorej v rozhodujúcom období vznikla, respektíve nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia, obaja majú nárok na nemocenské dávky. SZČO, ktorej táto povinnosť nevznikla, sa musí dobrovoľne prihlásiť do SP.

       Nárok na nemocenské dávky vo výške 263,38 Eur  (vypočítané ako 25 % od 1. do 3. dňa a 55 % od 4. dňa z denného vymeriavacieho základu,  v roku 2020 to bolo 16,8834 Eur) som mala počas mimoriadnej situácie celý rok 2020 a aj na začiatku roka 2021 na základe toho, že som platila odvody do SP. Do opatrenia č. 4A som bola zaradená (za predpokladu, že nebudem mať žiadny príjem) na základe toho, že som  neplatila odvody do SP.

       Paradoxne, SZČO, ktorá do 30.06.2020 nikdy neplatila odvody do SP, ak jej od 01.07.2020 vznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia, mala nárok na príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ maximálne do výšky 540 Eur. Podľa zákona o sociálnom poistení  (Zákon č. 461/2003 Z. z.) nemala nárok na nemocenské dávky.

Keď mal nárok na príspevok v opatrení č. 2 ten, kto nemal nikdy nárok na nemocenské dávky a nemal nárok na príspevok v opatrení č. 2 ten, kto mal nárok na nemocenské počas desaťročného obdobia podnikania a aj počas pandémie, nemôže nikto pochybovať o diskriminácii „Prvej pomoci“. Nárok na nemocenské dávky vzniká na základe toho, že si SZČO platí nemocenské a dôchodkové postenie …

Bc. Krajniak dal do opatrenia č. 2 „Prvej pomoci“ podmienku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia iba kvôli živnostníkom, ktorí nikdy neplatili odvody do SP. Sám to opakovane povedal v médiách. Všetci ju spĺňali. Aj opatrenie č. 4A bolo navrhnuté iba pre SZČO, ktoré nikdy neplatili odvody do SP. Príspevok vo výške životného minima (210 Eur) dostal len ten, kto prišiel o celý príjem. Ak si niečo zarobil, príspevok nedostal. Bc. Krajniak sa poistil. SZČO, ktoré nikdy neplatili odvody do SP, sa nebránili.

A čo ostatní, ktorí v období od 01.07.2019-30.06.2020 neplatili odvody do SP, ale nie je pravda, že ich neplatili nikdy ? Ak mali príjem 70 Eur a z nich povinne zaplatili 70,91 Eur do Zdravotnej poisťovne (to bol môj prípad), nedostali v rámci „Prvej pomoci“ žiadnu pomoc.  Vláda konala v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky – štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu právo na prácu vykonávať.

Sulík by tu a teraz napísal:

Zdravý rozum je najlepší recept

Najmä v čase korony

Zhrniem  celú moju „Prvú pomoc“ od 13.03.2020-28.02.2022 (je to uvedené v eurách):

03/20200
04/20200-70,91 Eur odvody do ZP
05/20200-70,91 Eur odvody do ZP
06/2020420-70,91 Eur odvody do ZP
07/2020350-70,91 Eur odvody do ZP
08/20200
09/2020420
10/20200
11/202074,30
12/2020300
01/2021300
02/2021300
03/2021300
04/2021300
05/2021300
06/2021300
07/20210
08/20210
09/20210
10/20210
11/20210
12/20210
01/20220
02/20220

Toto je výsledok po desiatich rokoch čestného podnikania a po dvoch rokoch žobrania.

Priblížim vám, ako som dva roky komunikovala s úradníkmi z Ministerstva práce SR, z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a s prezidentkou SR. Zvýraznené písmo v odpovediach nie je odo mňa, ale od štátnych úradníkov. Ich odpovede sú napísané modrým písmom. Ja som sa v sťažnostiach po celý čas dožadovala spravodlivosti, to znamená náhrady poklesu tržieb v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“, zatiaľ čo oni mi písali, aby som si požiadala o pomoc v hmotnej núdzi alebo o humanitárnu pomoc. Toto mala byť moja náhrada poklesu tržieb. Nato som nemusela podnikať 10 rokov, nato stačilo „oddychovať“ 10 rokov na úrade práce.

           Po vyradení zo všetkých opatrení „Prvej pomoci“ som sa z dôvodu poklesu príjmu pod úroveň životného minima (v marci 2020 bolo životné minimum 210,20 Eur) 19.05.2020 v telefonickom rozhovore opýtala pracovníčky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, či mám nárok aspoň na dávku v hmotnej núdzi. Odpovedala mi: „požičajte si od príbuzných, ak nie ste sama a pokúste sa  dostať finančnú pomoc za apríl“.

A zaplaťte z nich za marec 2020 odvody do Zdravotnej poisťovne v sume 70,91 Eur … dodávam ja.

19.05.2020 som napísala prvý mail ministrovi práce, chcela som vedieť ako mám ďalej postupovať. 27.05.2020 nasledovali ďalšie maily, bolo ich asi sedem, aby si ich vôbec všimol.

19.05.2020 som požiadala o pomoc média – TV Markízu. Vyžiadali si odo mňa podklady a následne na to sa mi nikdy neozvali. Dnes už viem, že ani nemohli. V tom čase sa pracujúci občania sťažovali na „Prvú pomoc“. Takmer každý večer boli odvysielané v správach reportáže o nedostatkoch „Prvej pomoci“.  K mojej sťažnosti by Bc. Krajniak nemal čo povedať. Za dva roky mi nedal odpoveď na žiadnu moju sťažnosť na vyradenie z opatrenia č. 2 „Prvej pomoci“. Dnes už viem, že sa tomu vyhýbal. Chcel potrestať tých, čo si upravovali daňové priznania, aby sa vyhli povinným odvodom do SP. V mojom prípade by musel zrušiť podmienku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia, aby som si mohla požiadať o príspevok v opatrení č. 2. Potom by to mohli urobiť všetci, ktorí nikdy neplatili odvody do SP. Jeho snaha by sa minula účinkom.

V tom čase som napísala prvú sťažnosť prezidentke SR.  

Odpoveď od prezidentky zo dňa 26.05.2020:

„Vážená pani doktorka, ďakujeme Vám za mail, v ktorom nám opisujete svoju situáciu s výpadkom príjmu počas koronakrízy a odmietnutie Vašej žiadosti o kompenzáciu Úradom práce, soc. vecí a rodiny. Je nám veľmi ľúto, ale v tomto nemá pani prezidentka, ani KP SR nijaké kompetencie. Prosíme Vás, aby ste sa bezodkladne obrátili na Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR, ktoré je nadriadeným orgánom ÚPSVaR, aby  Vám vysvetlili možnosti, prípadne, na aké druhy pomoci máte nárok vo svojej situácii.
(okv@employment.gov.sk) Ďakujeme za pochopenie a želáme všetko dobré.“

Prezidentka SR bola bezmocná …

Odpoveď na sťažnosti odoslané ministrovi práce 19.05.2020 a 27.05.2020 som dostala 28.05.2020:

„Vážená pani M.K.,

                   v nadväznosti na Vaše podanie, s ktorým ste sa obrátili na pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a popisujete v ňom problémy s uplatňovaním prvej pomoci určenej pre SZČO na zmiernenie dopadov pandémie Vám uvádzame nasledovné.

Vo svojom podaní sa informujete o možnosti poskytovania pomoci v hmotnej núdzi vo Vašej situácii. V tejto súvislosti Vám uvádzame, že pomoc v hmotnej núdzi môže byť poskytovaná každej osobe, ktorá sa nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii s nízkym príjmom alebo bez príjmu, v prípade, že si nevie alebo nemôže príjem zabezpečiť alebo zvýšiť prácou, majetkom alebo uplatnením zákonných nárokov. Jej cieľom je zabezpečiť takejto osobe základné životné podmienky a pomôcť preklenúť nepriaznivú sociálnu situáciu. V prípade záujmu Vám vo veci poskytovania pomoci v hmotnej núdzi  odporúčame kontaktovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta Vášho trvalého bydliska, ktorý je vecne kompetentný posúdiť Vašu sociálnu situáciu a poskytnúť Vám poradenstvo ohľadom poskytovania pomoci v hmotnej núdzi. Vzhľadom na stále trvajúcu mimoriadnu situáciu z dôvodu pandémie Vám odporúčame kontaktovať príslušný úrad prioritne telefonicky alebo elektronicky.

Na základe informácií, ktoré uvádzate vo Vašom podaní, o tom, že s ohľadom na individuálnosť Vašej situácie Vám nebolo možné poskytnúť pomoc v rámci prijatých opatrení na zmiernenie dôsledkov pandémie pre SZČO, si Vás v záujme pomôcť Vám vo Vašej situácii, dovoľujeme informovať o možnosti požiadať za týmto účelom o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, ktorú poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. V príslušnom rozpočtovom roku možno predmetnú dotáciu poskytnúť najviac v sume 800 eur.

Žiadosť o dotáciu sa uplatňuje na tlačive žiadosti, ktorá je prílohou zákona o dotáciách V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je k žiadosti potrebné doložiť aj čestné vyhlásenie o tom, že občan má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, čestné vyhlásenie, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia a súhlas občana so spracovaním osobných údajov. Žiadateľ nemôže mať evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nemôže byť dlžníkom zdravotnej poisťovne. Žiadosť o dotáciu sa uplatňuje na tlačive, ktoré žiadateľ po vyplnení, spolu s potrebnými čestnými vyhláseniami zašle na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Tlačivo žiadosti a vzor čestného vyhlásenia sú dostupné na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/  a zasielame Vám ich aj v prílohe e-mailu.

       S pozdravom

Pracovníčka z odboru štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky, sekcia sociálnej a rodinnej politiky, Ministerstvo práce SR“

Po prvýkrát ma úradníci začali posudzovať ako občana, ktorý si za stratu príjmu môže sám a nie v dôsledku pandemických opatrení, keď mi začali písať, aby som si požiadala o pomoc v hmotnej núdzi alebo o humanitárnu pomoc. A už sa na tom až do 28.02.2022 nič nezmenilo.

Ja som v tom čase ešte stále podnikala. Citujem: „s ohľadom na individuálnosť Vašej situácie Vám nebolo možné poskytnúť pomoc v rámci prijatých opatrení na zmiernenie dôsledkov pandémie pre SZČO.“ O akej individuálnej situácii mi písala, keď som podnikala v súlade so zákonmi Slovenskej republiky ? Bc. Krajniak si neuvedomil, že nie každý, kto nespĺňal podmienku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia, si upravoval daňové priznania a na základe toho mi nebolo možné poskytnúť pomoc v rámci prijatých opatrení na zmiernenie dôsledkov pandémie pre SZČO.

29.05.2020 som odoslala na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci vo výške 140 Eur. 16.07.2020 som dostala 140 Eur na účet a 17.07.2020 som dostala oznámenie o poskytnutí dotácie na podporu humanitárnej pomoci zo dňa 13.07.2020, v ktorom mi z Ministerstva práce oznámili, že dotáciu môžem použiť iba na nákup potravín a hygienických potrieb a celú sumu mám dokladovať. Ľudia, ktorí v tejto krajine nepracovali niekoľko rokov a možno nikdy, ak poberali pomoc v hmotnej núdzi, mohli peniaze z pomoci v hmotnej núdzi použiť na čokoľvek. Ja som počas leta 2020 zbierala doklady, aby som štátu preukázala, čo som si za humanitárnu pomoc nakúpila. Pre mňa to bola strata ľudskej dôstojnosti.

O pomoc som požiadala prezidentku aj počas mojej karantény v období od 20.10.2020-30.10.2020 po ťažšom priebehu ochorenia na Covid-19. Odoslala som jej v tom čase niekoľko  sťažnosti a žiadosti o pomoc.

Odpoveď od prezidentky zo dňa 29.10.2020:

„Vážená pani M.K., je nám veľmi ľúto, v akej zložitej sociálnej
    situácii sa momentálne nachádzate. Žiaľ, ako sme Vás už informovali,
    úrad pani prezidentky nemá v tejto oblasti žiadne kompetencie. Vaše
    podanie sme preto postúpili na ministerstvo práce, aby opakovane
    prehodnotili Vašu situáciu a poskytli Vám usmernenia o prípadnej ďalšej
    forme štátnej pomoci, podľa súčasných vládnych opatrení.
    Ďakujeme za porozumenie, odbor komunikácie“

Prezidentka SR  bola opäť bezmocná …

Odpoveď na podanie, ktoré pracovníci odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR postúpili na ministerstvo práce, dostala som ju 06.11.2020:

„Dobrý deň pani M.K.,

dňa 03.11.2020 bolo Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ,,ústredie“) postúpene z Kancelárie prezidentky Slovenskej republiky Vaše e-mailové podanie, v ktorom poukazujete na Vašu nespokojnosť s poskytovaním finančnej pomoci zo strany štátu voči občanom, ktorí sa v dôsledku mimoriadneho stavu z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 dostali do neľahkej situácie.

K Vašej veci ústredie uvádza nasledovné:

Dňa 12.03.2020 vláda Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 vyhlásila na celom území Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu. V tejto súvislosti došlo k nariadeniu uzatvoriť prevádzky a služby, čo výrazne ovplyvnilo zamestnancov, zamestnávateľov, ako aj samostatne zárobkové činné osoby (SZČO). Vzhľadom nato boli zo strany štátu prijaté opatrenia za účelom zmiernenia negatívnych dopadov na zamestnanosť a trh práce na území Slovenskej republiky.

Na základe dokumentov, ktoré ste predložili vyplýva, že od mesiaca apríl do júna 2020 Vám bol vyplácaný príspevok vo výške 210 Eur z národného projektu Prvá pomoc. To znamená, že ste boli zahrnutá do opatrenia č. 4, ktoré je zamerané na podporu vybraných skupín SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiadny iný príjem. Podmienkou na poskytovanie finančnej pomoci bolo prevádzkovanie živnosti podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Uviedli ste, že od 01.07.2020 ste sa rozhodli ukončiť podnikanie a od tohto dátumu ste vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Rozumieme, že k rozhodnutiu ukončiť podnikanie ste boli prinútená nepriaznivou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19. Napriek tomu však opatrenia výslovne ustanovujú kto je oprávnený žiadateľ a za akých podmienok sa finančná podpora poskytne, a nie je možné odchýliť sa od rámca úpravy uvedenej v opatreniach. Opatrenie č. 4 výslovne ustanovuje, že oprávneným žiadateľom nemôže byť SZČO, ktorá zrušila oprávnenie na vykonávanie alebo prevádzkovanie činnosti.

Vláda Slovenskej republiky sa snažila prijať také opatrenia, ktoré by neboli len rýchle a účinné ale ktoré by sa mohli uplatňovať na čo najširší okruh oprávnených žiadateľov, ktorí čelili hospodárskym ťažkostiam spôsobeným vypuknutím ochorenia COVID-19.

V prípade, ak občan nespĺňa podmienky uvedené v jednotlivých opatreniach, je tu možnosť riešenia sociálnej situácie aj prostredníctvom pomoci v hmotnej núdzi. V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o pomoci v hmotnej núdzi“) je možné poskytnúť pomoc v hmotnej núdzi, ak príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo si nemôžu prácou, majetkom a uplatnením nárokov zabezpečiť alebo zvýšiť príjem. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi upravuje podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, nárok na pomoc v hmotnej núdzi a výšku pomoci v hmotnej núdzi.

Uvádzame, že suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu je od 01.07.2020 vo výške 214,83 Eur mesačne, pre ďalšie spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu vo výške 149,87 Eur mesačne a pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa vo výške 98,08 Eur mesačne. Suma životného minima slúži len ako status, či je jednotlivec resp. rodina v hmotnej núdzi, ale nie na vznik nároku na pomoc v hmotnej núdzi.  

Pomoc v hmotnej núdzi je dávka v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie.

Na jednoznačné určenie vzniku nároku na pomoc v hmotnej núdzi Vám odporúčame obrátiť sa na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu aj so žiadosťou o pomoc v hmotnej núdzi, aby príslušní pracovníci mohli vyhodnotiť Váš nárok na pomoc v hmotnej núdzi. Na webovej stránke ústredia je zverejnená žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, vzorové tlačivá, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/hmotna-nudza-1.html?page_id=268775 .

Hmotná núdza sa zisťuje posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti. Z Vášho podania nie je zrejmé, či domácnosť tvoríte iba Vy ako jednotlivec alebo aj iné osoby. Na určenie vzniku nároku na pomoc v hmotnej núdzi sú potrebné informácie o Vašich majetkových pomeroch (ako vlastníctvo nehnuteľnosti, motorových vozidiel), ako aj o možnosti uplatnenia si nárokov ( napr. možnosť uplatniť si dávku v nezamestnanosti).

Pri posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa započítavajú príjmy členov domácnosti. Príjem je rozhodujúcou skutočnosťou, ktorá má vplyv na výšku pomoci v hmotnej núdzi, nakoľko suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi úhrnom súm dávky a príspevkov (ich sumy sú určené zákonom o pomoci v hmotnej núdzi) a úhrnom súm príjmov. 

Príjem sa v zmysle ustanovenia § 7 ods. 5 zákona o pomoci v hmotnej núdzi posudzuje v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa podala žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, a priebežne počas celého obdobia trvania nárok na pomoc v hmotnej núdzi a jej poskytovania.

Na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou je určený ochranný príspevok. V zmysle § 11 ods. 2 písm. b) zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ochranný príspevok patrí za každého člena domácnosti, ktorý:

–          má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní.

Občanovi v hmotnej núdzi vzniká nárok na príspevok na bývanie, ak je vlastníkom alebo spoluvlastníkom resp. nájomcom bytu / rodinného domu, ktorý užíva na bývanie a zároveň má uhradené náklady za služby spojené s bývaním a daň z nehnuteľnosti. Vyžaduje sa doložiť potvrdenie o úhrade nákladov spojených s bývaním.  

Záverom dodávame, že je nám ľúto, do akej situácií ste sa dostali a že Vám nemôže byť priznaná finančná podpora v rámci opatrení národného projektu Prvej pomoci. Veríme, že po preštudovaní Vašej žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi Vám bude priznaný nárok na pomoc v hmotnej núdzi, aby Vám to aspoň z časti pomohlo uhradiť nevyhnutné náklady na dôstojný život.

S pozdravom

Pracovníčka z odboru pomoci v hmotnej núdzi

a štátnych sociálnych dávok

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8

812 67 Bratislava“

V odpovedi je uvedené, že: „Rozumieme, že k rozhodnutiu ukončiť podnikanie ste boli prinútená nepriaznivou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19“. Je to lož. Viac ako 2 milióny pracujúcich nebolo prinútených ukončiť pracovný pomer alebo podnikanie vzhľadom na nepriaznivú situáciu v súvislosti s ochorením na Covid-19, pretože sa našli v opatreniach „Prvej pomoci“. Oni mali právo na náhradu poklesu tržieb alebo mzdy !!! Ja som bola donútená ukončiť podnikanie preto, lebo som nedostala pomoc v rámci opatrení  „Prvej pomoci“ (prvý príspevok od štátu som dostala 01.06.2020, bolo to 210 Eur a dovtedy som iba platila povinné odvody do ZP) a preto, že „Prvá pomoc“ mala byť 30.06.2020 ukončená a od 01.07.2020 nasledovali prázdniny, počas ktorých nemám prácu aj bez pandémie. Bc. Krajniak sa rozhodol predĺžiť „Prvú pomoc“ aj počas leta 2020. Povedal  to neskoro, ja som sa to dozvedela 01.07.2020 z večerných správ. V ten istý deň doobeda som sa evidovala na úrade práce.

Prišla som o prácu a príjem kvôli prijatým opatreniam  počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením na Covid-19, na základe ktorých som nemohla vykonávať svoju prácu, ale štátni úradníci zo mňa urobili sociálne odkázaného občana. Citujem: „Veríme, že po preštudovaní Vašej žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi Vám bude priznaný nárok na pomoc v hmotnej núdzi, aby Vám to aspoň z časti pomohlo uhradiť nevyhnutné náklady na dôstojný život.“ Ľudia, ktorí neprišli o prácu a príjem kvôli pandémii Covidu-19 a boli evidovaní na úrade práce v roku 2020 a aj niekoľko rokov predtým, žili počas roka 2020 dôstojnejší život ako ja.

V tom čase si živnostníci, ktorí podnikali niekoľko rokov spolu so mnou, mohli požiadať o príspevok v opatrení č. 2 max. do výšky 810 Eur a mohli mať aj príjem z podnikania. Ja som čítala odpovede od štátnych úradníkov, v ktorých mi dávali do pozornosti, že je ešte taká možnosť – požiadať si o pomoc v hmotnej núdzi alebo o humanitárnu pomoc !!!

Opäť som požiadala o pomoc média, dodnes mám kontakt na pracovníčku TV Markíza. Scenár bol rovnaký ako v máji 2020. Predpokladám, že to pani vzdala kvôli tomu, že Bc. Krajniak nemal čo k mojej sťažnosti povedať.

Ďalšie sťažnosti som odoslala 04.11.2020 predsedovi vlády a ministrovi práce. Bolo to na základe toho, že som sa nenašla v žiadnych opatreniach „Prvej pomoci plus“. Musím napísať, že som si chcela v septembri 2020, po prázdninách, opäť založiť živnosť. Školy sa zatvorili tak rýchlo, že som to ani nestihla. O príspevky v  „Prvej pomoci plus“ si mohla požiadať SZČO, ktorá začala podnikať najneskôr k 02.09.2020. Bola by som aj tak mimo akejkoľvek pomoci !!!

Odpoveď od premiéra zo dňa 06.11.2020:

„Vážení pracovníci kancelárie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vážení pracovníci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,  

predsedovi vlády SR bol doručený písomný podnet pani M. K. týkajúci sa problematiky kompenzácií a podpory v rámci protipandemických opatrení. Žiadateľka uvádza, že sa nenašla v žiadnej z podporných schém, bližšie podrobnosti uvádza vo svojej korešpondencii.   

V nadväznosti na obsah si vám dovoľujeme odstúpiť uvedený podnet na priame vybavenie pre posúdenie ďalšieho postupu v rámci možností a kompetenčnej pôsobnosti oboch vašich inštitúcií.

Vopred veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu a zároveň si vás dovoľujeme požiadať o zaslanie vyjadrenia/usmernenia priamo žiadateľke a v kópii na vedomie aj Kancelárii predsedu vlády SR.  

S úctou

Pracovník oddelenia styku s verejnosťou

Kancelária predsedu vlády SR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava      

   

Odpoveď od ministra práce som nedostala. A teda asi ani predseda vlády …

10.12.2020 som sa na základe toho, že som sa nenašla v roku 2020 v žiadnych opatreniach „Prvej pomoci“, zúčastnila na stretnutí ľudí v Prezidentskom paláci, ktorí napriek tomu, že v marci 2020 pracovali, nedostali počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením na Covid-19 pomoc od štátu. Niekto by mohol namietať, že som si mohla požiadať o príspevok v opatrení č. 4A. Po takmer 12 000 Eur zaplatených do SP som si mohla požiadať o pomoc v hmotnej núdzi, presne tomu zodpovedala výška príspevku v opatrení č. 4A. Ja som nepodnikala preto, aby som žila zo sociálnej dávky…

Na tomto stretnutí som ostro vystúpila proti podmienke povinného nemocenského a dôchodkového poistenia „Prvej pomoci“. Zo žiadneho zákona nám táto povinnosť nevyplýva. Vrátim sa k tomuto stretnutiu v ďalšom blogu.

V období od 11.09.2020-14.12.2020 som nedostala od štátu žiadnu finančnú pomoc. Úrad práce ma 19.11.2020 informoval o tom, že mi poskytnú SOS dotáciu vo výške 300 Eur od októbra 2020.

15.12.2020 mi nevyplatili SOS dotáciu za 11/2020. Dôvodom bolo. že mi  v novembri 2020 vyplatili nemocenské dávky vo výške 74,30 Eur za 8 dní PN (23.10.2020-30.10.2020). Bolo to v súvislosti s ochorením na Covid-19. Nemocenské dávky sú príjem. Nárok na nemocenské dávky má ten, kto si platí nemocenské a dôchodkové poistenie. V roku 2020 som bola vyradená zo všetkých opatrení „Prvej pomoci“ kvôli tomu, že som si nikdy neplatila odvody do SP.

18.12.2020 som odoslala prezidentke SR ďalšiu sťažnosť, tento krát  v súvislosti s nevyplatením SOS dotácie za 11/2020.

V odpovedi zo dňa 28.12.2020 je uvedené, že „právomoci prezidentky SR a jej kancelárie neumožňujú vstupovať do pôsobnosti iných, vecne príslušných rezortov“. Môj podnet odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR vecne postúpil Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Citujem: „Podanie pani M.K. Vám, ako vecne príslušnému rezortu, postupujeme so žiadosťou o zaslanie informácií k jej otázkam, súvisiacim k priznaniu SOS dotácie od štátu za podmienok, ktoré pisateľka v závere svojho podnetu uvádza. O Vašom stanovisku informujte, prosím, pisateľku a aj úrad pani prezidentky“.

Pracovníčka Kancelárie prezidenta SR v liste odosielanom ministrovi práce napísala, že prezidentku zaujal môj príbeh, preto som sa zúčastnila 10.12.2020 stretnutia v Prezidentskom paláci. Ten príbeh napísala prezidentka SR, ktorá vymenovala Bc. Krajniaka za ministra práce, vláda SR a predovšetkým Bc. Krajniak.  Ja som si dovtedy žila čestný život, pracovala som, vzdelávala som sa,  podnikala v súlade so zákonmi SR  a prebrala som sa z neho až vtedy, keď mi Bc. Krajniak napľul do tváre so slovami, že som nečestný hajzlík, ktorý si celé roky upravoval daňové priznania.

Neviem ako informoval Bc. Krajniak prezidentku SR, ale mne napísal 10.02.2021 toto:  

„Skúste požiadať o humanitárnu pomoc.

V prípade, krízovej životnej situácie alebo  mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácie  je možné požiadať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu.

Odporúčame Vám požiadať Ministerstvo PSVaR o túto humanitárnu pomoc.“ 

       V ten istý deň som sa opýtala pracovníčky ministerstva práce (minister práce mi napísal, aby som sa v tejto súvislosti na ňu obrátila), či mám nárok na dotáciu na podporu humanitárnej pomoci za rok 2020, pretože humanitárna pomoc je poskytovaná za kalendárny rok. Ja som nedostala vyplatenú dotáciu v 11/2020. Nedostala som od nej  dva mesiace žiadnu odpoveď.

Medzitým som poslala na ministerstvo práce ďalší podnet, v ktorom som sa sťažovala na moju pomoc od štátu počas mimoriadnej situácie.  08.03.2021 som dostala odpoveď na môj podnet od pracovníka  z odboru sociálnej pomoci a stratégie sociálnej politiky, sekcia sociálnej politiky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V rámci komunikácie s uvedeným pracovníkom som dostala aj odpoveď na moju otázku, či mám v roku 2021 nárok na humanitárnu pomoc za rok 2020.

 V odpovedi zo dňa 26.04.2021 je uvedené:

 „Humanitárna pomoc sa neposkytuje za kalendárny mesiac.  Možno ju poskytnúť v sume 800 € za kalendárny rok. Za rok 2020 už dotáciu na podporu humanitárnej pomoci nemôžeme poskytnúť. Ak si požiadate teraz o humanitárnu pomoc môže Vám byť poskytnutá za rok 2021.“

Štát ma v súlade s Ústavou Slovenskej republiky hmotne zabezpečil. Za 22 dní v novembri 2020 mi dal finančnú pomoc vo výške 0 Eur.

Odpoveď na môj podnet zo dňa 08.03.2021:

„Vážená pani M.K.,

V nadväznosti na Vaše e-maily, ktorými ste sa obrátili na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré nám boli z hľadiska vecnej príslušnosti odstúpené na priame vybavenie Vám oznamujeme nasledovné:

V jednom zo svojich e-mailov uvádzate, že nemáte právny nárok na nič a že určité osoby majú nárok na dávku v hmotnej núdzi napriek tomu že neodviedli nič do štátneho rozpočtu. K Vášmu tvrdeniu uvádzame, že na pomoc v hmotnej núdzi môže mať za splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov každý občan SR a cudzinec ktorý sa na území SR zdržiava v súlade s právnym poriadkom SR. Podľa predmetného zákona vzniká nárok na pomoc v hmotnej núdzi každej osobe, ktorej príjem nedosahuje štátom určené životné minimum ustanovené zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime  a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v prípade, že si nevie alebo nemôže príjem zvýšiť vlastným pričinením, t. j. prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov (napr. dávky sociálneho poistenia, výživného na maloleté dieťa a pod.).

Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje v sume, ktorá sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov člena domácnosti (t. j.  súčet nároku na dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie) a príjmom člena domácnosti. Na rozdiel od pomoci v hmotnej núdzi, pomoc poskytovaná v rámci opatrení prvej pomoci sa poskytuje na základe iných kritérií a väčšinou v sume vyššej ako je dávka pomoci v hmotnej núdzi.

 Vo svojom e-maily zároveň uvádzate, že ani posledné opatrenia prijaté v rámci projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov (ďalej len „projekt“)  sa nevzťahujú na situáciu, v ktorej ste sa ocitli. V tejto súvislosti uvádzame, že  pre opatrenie č. 2  v rámci projektu platí, že je možné použiť jednu z piatich možností výpočtu poklesu tržieb:

1.     Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac v roku 2021 s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 (napr. pre vykazované obdobie 01/2021 – predchádzajúce je 01/2019)

2.     Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019

3.     Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1.2.2020

4.     Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 02.09.2020

5.     Porovnáva sa tržba za december 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 02.09.2020.

Najvhodnejšie sa javí využiť možnosť č. 2 – priemer roku 2019, pre mesiace kedy SZČO bola práceneschopná a možnosť č. 1 – porovnanie mesiaca 2019 s vykazovaním mesiacom pre všetky mesiace keď daná SZČO bola práceschopná.

Na základe splnenia podmienky, že SZČO musí byť povinne alebo dobrovoľne poistená a toto poistenie jej naďalej trvá, jej pri splnení všetkých ostatných podmienok projektu vznikne nárok na finančný príspevok v rámci opatrenia č. 2 projektu. Podmienkou pre získanie príspevku v rámci opatrenia č. 2 je, že SZČO nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Pokiaľ SZČO nevie preukázať pokles tržieb pre žiadaný mesiac, nárok na finančný príspevok jej nevznikne.

Vo svojom ďalšom e-maily sa pýtate, či máte nárok na humanitárnu pomoc za rok 2020, vzhľadom k tomu, že ste dostali humanitárnu pomoc v marci 2020.  K tomu uvádzame, že na dotáciu na podporu humanitárnej pomoc nie je právny nárok. To, že ide o nenárokovateľnú formu podpory, však neznamená, že si o ňu nemôžete požiadať. Jej priznaniu však predchádza schvaľovací proces, v rámci ktorého sa vykonáva šetrenie sociálnej situácie žiadateľa a preveruje sa, či žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Skutočnosť že ste dostali dotáciu v roku 2020 nemá vplyv na možnosť požiadania o dotáciu a ani na maximálnu možnú výšku dotácie, ktorá Vám môže byť poskytnutá v roku 2021.

 Humanitárnu pomoc Vám môžeme poskytnúť aj v prípade ak ste sa v krízovej situácii alebo mimoriadnej situácii ocitli už minulý rok v dôsledku pandémie. Zároveň dodávame, že humanitárna pomoc neslúži na zakúpenie základných potravín ako uvádzate, ale možno ju poskytnúť napr. aj na lieky a „účty od lekárov“, je však potrebné tento účel v žiadosti uviesť. Poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci je vylúčené v prípade, ak sa žiada napr. na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek alebo riešenie dlhodobej nepriaznivej sociálnej situácie, alebo na obnovu bytového fondu z dôvodu opotrebovanosti, rekonštrukcie bytových zariadení. Viac informácii o predmetnej dotácii spolu so vzorom žiadosti a prílohy k žiadosti nájdete na nasledovnej stránke: https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/poziadat-dotaciu/dotacia-podporu-humanitarnej-pomoci-fyzicke-osoby.html

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam Vám odporúčame využiť jednu z foriem pomoci a teda v prvom rade prehodnotiť, či nemáte nárok na pomoc v rámci opatrenia č. 2 projektu a informovať sa o možnosti požiadať o tento príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade, ak na predmetnú pomoc nemáte nárok, máte možnosť požiadať o pomoc v hmotnej núdzi a v neposlednom rade o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci.

S pozdravom

Pracovník z odboru sociálnej pomoci a stratégie sociálnej politiky, sekcia sociálnej politiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava

Slovenská republika“

Pokračovala som v mailovej komunikácii s uvedeným pracovníkom a 13.04.2021 som dostala túto odpoveď:

„Vážená pani M.K.,

v nadväznosti na Váš e-mail uvádzame nasledovné:

V súvislosti s tým, že ste nepožiadali o pomoc v hmotnej núdzi, z dôvodu, že schvaľovací proces žiadosti je neprimerane dlhý uvádzame, že priznanie pomoci v hmotnej núdzi priamo závisí aj od spolupráce klienta s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri posudzovaní príjmov a iných skutočností rozhodujúcich pre posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi. Zároveň uvádzame, že od apríla 2019, bol zrýchlený systém posudzovania a poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a to znížením administratívnej záťaže. Nie je možné však súhlasiť s tým, že proces je zdĺhavý.

Skutočnosť, že Vám nebola poskytnutá tzv. SOS dotácia za mesiac november z dôvodu, že Vám boli priznané dávky nemocenského zabezpečenia, vyplýva z § 3 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády č. 103/2020 Z. z., na základe ktorého je vylúčený súbeh poskytovania dávok nemocenského zabezpečenia a tzv. SOS dotácie. Je to tak z dôvodu, že SOS dotácia slúži ako posledný prostriedok pomoci pre osoby, ktoré nemajú žiadny iný príjem. Výška dávky nemocenského zabezpečenia sa určuje podľa výšky Vášho príjmu, z toho dôvodu bola táto suma nižšia ako suma tzv. SOS dotácie, ktorá nezávisí od príjmu žiadateľa.

Vo svojom e-maily tiež uvádzate, že predpokladáte, že niekoľko obcí dostalo dotáciu na podporu humanitárnej pomoci bez toho aby museli o dotáciu žiadať. V tejto súvislosti uvádzame, že dotáciu na podporu humanitárnej pomoci nemožno poskytnúť bez podania žiadosti a zároveň je pri schvaľovaní predmetnej dotácie potrebné dodržať stanovený postup, v rámci ktorého sa preveruje o.i. aj sociálna situácia konkrétneho žiadateľa vrátane spoločne posudzovaných osôb. Ubezpečujeme Vás, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR“) nikdy neposkytlo dotáciu na podporu humanitárnej pomoci žiadnej osobe (právnickej ani fyzickej) bez podania žiadosti.

Vo svojom maily uvádzate, že dotáciu na podporu humanitárnej pomoci ste potrebovali v septembri a novembri roku 2020. Dňa 28.10.2020 nám bolo doručené Vaše podanie, v ktorom ste žiadali MPSVR o pomoc. Dňa 9.11.2020 sme Vám odoslali e-mail, v ktorom sme Vám odporučili, aby ste požiadali o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Okrem uvedeného Vám predmetná dotácia bola vyplatená v sume 140 € už v júli 2020. Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že ste mali vedomosť o možnosti požiadať o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, napriek tomu ste tak neurobili. Vo svojom e-maily ste uviedli, že „Takmer celý rok mi úradníci píšu (ani Vy nie ste výnimkou), aby som si požiadala o dávku v hmotnej núdzi alebo humanitárnu pomoc. Prečo by som to mala urobiť ? Veď ja som prišla o prácu kvôli pandémii covidu-19, mala som sa nájsť v nejakom opatrení na finančnú pomoc.“. V nadväznosti na Váš citovaný výrok uvádzame, že s ohľadom na skutočnosti, ktoré uvádzate sme sa Vám snažili poradiť najlepšiu dostupnú formu pomoci, ktorá by sa mohla na Vašu situáciu vzťahovať.

Zároveň nám dovoľte k Vášmu porovnaniu výšky pomoci pre Vás a pre osoby, ktoré sú v hmotnej núdzi uviesť, že Vaše výpočty nie sú správne, nakoľko príspevok na bývanie a aktivačný príspevok sú súčasťou pomoci v hmotnej núdzi, nemožno ich teda vnímať osobitne nad rámec pomoci v hmotnej núdzi. 

Na záver opätovne zdôrazňujeme, aby ste využili jednu z foriem pomoci, ktoré sme Vám v našej doterajšej komunikácii odporučili. V prvom rade máte možnosť prehodnotiť, či nepožiadate o pomoc v rámci opatrenia č. 2 projektu a informovať sa o možnosti požiadať o tento príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak na predmetnú pomoc nebudete mať nárok, môžete požiadať o pomoc v hmotnej núdzi a v neposlednom rade aj o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci.

16.06.2021 som dostala posledný príspevok od štátu – SOS dotáciu vo výške 300 Eur.

Ďalej som postupovala podľa odpovede štátneho úradníka zo dňa 08.03.2021 a 13.04.2021:

Keďže nemám v lete prácu, vyplnila som si 28.07.2021 žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi a odniesla na úrad práce. Pracovníčka mi oznámila, že nemám nárok na pomoc v hmotnej núdzi, pretože mám finančné úspory v banke. Napriek tomu, že som prišla o prácu kvôli mimoriadnej situácii (uviedla som to aj do žiadosti), som  nedostala od štátu žiadnu pomoc. Musela som si o ňu požiadať, aj keď som vedela, že na ňu nemám nárok, lebo mne už úradníci v odpovedi na moje sťažnosti písali „veď ste vedeli, že ste si mohli požiadať …“. Chcela som to mať na papieri. Rozhodnutie som dostala 25.08.2021.

       Od 01.10.2021 som si chcela znovu založiť živnosť, deti sa už vrátili do škôl. Vrátila by som sa k pôvodnej práci, ktorú som robila 10 rokov. V nádeji, že sa obnovia skúšky (maturity, monitor), na ktoré som pripravovala študentov. Navyše, som sa začala venovať  aj modelovaniu dát. Chcela  som sa vyhnúť tomu, aby som sa nemusela vrátiť na úrad práce, keby sa mi nedarilo a tak som sa opýtala pracovníčky úradu práce, či by som si mohla požiadať o príspevok v rámci projektu „Prvá pomoc“.

„Dobrý deň,

chcela by som sa informovať, či si môžem založiť živnosť k 01.10.2021 a následne požiadať o pomoc v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ za október 2021 ?

Podnikala by som v tom, v čom som podnikala 10 rokov pred vyhlásenou mimoriadnou situáciou, kvôli ktorej som prišla o prácu. Bez pomoci od štátu to nezvládnem.

Ďakujem za odpoveď.

S pozdravom

MK“

Citujem z odpovede zo dňa 30.09.2021:

„k Vášmu dotazu ohľadom získania príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ uvádzame nasledovné:

Podľa OZNÁMENIA O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V RÁMCI PROJEKTU „PRVÁ POMOC“, Číslo: 21A/2021/§54 – PP,  Aktualizácia č. 20 zo dňa 01.08.2021

oprávneným žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021.“

Urobila som všetko, čo mi odporučil štátny úradník v odpovedi zo dňa 08.03.2021 a 13.04.2021.

Je to v rozpore s tým, čo je uvedené v Ústave SR:

Občania majú právo na prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať. Podmienky ustanoví zákon.

Napriek akejkoľvek snahe som nedostala počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením na Covid-19 v období od 01.07.2021-28.02.2022 žiadnu finančnú pomoc. 

30.09.2021 som odoslala prezidentke SR sťažnosť na diskriminačné vyradenie z opatrenia č. 2 „Prvej pomoci“ a 28.11.2021 som dostala túto odpoveď:

„Vážená pani M.K.,
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky sa oboznámila s Vaším listom, v
ktorom sa sťažujete na diskrimináciu pri vyradení z opatrenia č. 2 v rámci
„Prvej pomoci“.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v záujme pani prezidentky a jej úradu bolo
pomôcť Vám v rámci našich kompetencií. Vaše podanie týkajúce sa Vašej
nespokojnosti s poskytovaním štátnej pomoci ako aj zamietnutia SOS dotácie
za mesiac november z dôvodu poberania dávky nemocenského poistenia po dobu
8 dní, sme postúpili Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky ako vecne príslušnému rezortu. Pani prezidentka tiež
listom z 23. decembra 2020 požiadala ministra práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky pána Milana Krajniaka, aby v rámci „Prvej
pomoci“ zvážil prijatie výnimky, kedy by mohla byť SOS dotácia poskytnutá
aj v prípade osoby, ktorá poberá dávku nemocenského poistenia. Konečné
rozhodnutie o uplatnení tejto výnimky však bolo v kompetencii exekutívy
.

Zároveň Vás ubezpečujeme, že fotografie, ktorých ste súčasťou a ktoré
vznikli na prijatí 10. decembra 2020 v Prezidentskom paláci nebudú použité
v dokumente o pani prezidentke.

Ďakujeme za pochopenie a ostávame s pozdravom

riaditeľ politického odboru
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Štefánikova 2, 811 05  Bratislava
www.prezident.sk

Prezidentka bola opäť bezmocná.

Vtedy som napísala aj blog s názvom „Bc. Krajniak, zrekapitulujem Vám Vašu „Prvú pomoc“, ktorá sa 28.02.2022 skončila“.  Jeho obsah som poslala 28.02.2022 Bc. Krajniakovi a 08.03.2022 aj prezidentke SR, odpoveď od nej som ešte nedostala.

Odpoveď od pracovníčky ministerstva práce  som dostala 16.03.2022:

„Vec

Odpoveď na podanie

Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, odboru pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok (ďalej len „ústredie“) bolo dňa 01.03.2022 postúpené Vaše podanie, v ktorom opisujete svoju zložitú životnú situáciu.

Vo svojom podaní opisujete, že napriek akejkoľvek snahe ste počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 nedostali žiadnu pomoc od štátu. V podaní sa väčšinou vyjadrujete k štátnemu príspevku „Prvá pomoc“ a to, že Vám bola v období od 01.07.2021 do 28.02 .2022 vyplatená v sume 0,00 Eur a pýtate sa prečo ste ostali bez akejkoľvek pomoci. Taktiež uvádzate, že žijete na hranici chudoby a túto ťažkú situáciu ste nezvládli a chceli ste spáchať samovraždu nakoľko Vám žiadny úradník nepodal pomocnú ruku.

V tejto súvislosti uvádza ústredie nasledovné:

Odpoveď, prečo nie ste oprávneným žiadateľom v rámci projektu „Prvá pomoc“ Vám bola zaslaná dňa 05.11.2020 zo Sekcie služieb zamestnanosti – odboru aktívnych opatrení trhu práce, nakoľko vyplácanie príspevkov je v ich kompetencii.

K Vašej námietke v podaní, že ste nedostali od štátu žiadnu finančnú pomoc, napriek tomu, že ste prišli o prácu kvôli mimoriadnej situácii považujeme za irelevantnú, nakoľko ústredie uvedené skutočnosti preverilo v informačnom systéme riadenia sociálnych dávok IS RSD a zistilo, že SOS dotácia Vám bola vyplatená správne a v zmysle platného nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“).

 V systéme IS RSD máme preukázané, že žiadosť o SOS dotáciu ste si podali dňa 05.11.2020 a na základe podanej žiadosti Vám bola SOS dotácia vyplatená za mesiac október 2020 v sume 300,00 Eur. SOS dotácia Vám bola vyplatená dňa 15.12.2020. Za mesiac november 2020 Vám nebola SOS dotácia schválená v zmysle platného nariadenia č. 103/2020 z dôvodu, že Vám vznikol nárok na nemocenské dávky.

Žiadateľ o dotáciu musel zároveň spĺňať aj určité podmienky:  

nebol členom domácnosti, ktorej sa poskytovala pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia

Dňa 31.12.2020 ste si opätovne podali žiadosť o SOS dotáciu. SOS dotácia Vám bola schválená od mesiaca december 2020 a vyplácaná od mesiaca január 2021 t.j. 6 x 300 Eur mesačne, t. j spolu 1 800,00 Eur /poskytnutá za mesiace december 2020 a január, február, marec, apríl a máj 2021/. V zmysle platného nariadenia bolo SOS dotáciu možné poskytnúť v sume najviac 1 800 eur v príslušnom rozpočtovom roku, najviac v sume 300,00 Eur mesačne, v ktorom boli splnené podmienky oprávnenosti žiadateľa.

Výplata SOS dotácie podľa rozpočtového roku:

SOS dotácia, vyplatená v roku 2020 (za mesiac október v sume 300,00 Eur), bola suma vyplatenej SOS dotácie z rozpočtového roku 2020. Suma SOS dotácie, ktorá bola vyplácaná od mesiaca december 2020 sa započítavala do rozpočtového roku 2021. To znamená, že SOS dotácia Vám bola vyplatená v celkovej výške 2 100,00 Eur /7 x 300,00 Eur/ čo znamená, že Vám bola vyplatená v maximálnej plnej výške.

 Záverom uvádzame, že zo strany štátu v čase krízovej situácie boli prijaté opatrenia aj na podporu zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva uzatvorili svoje prevádzky. Vzhľadom k tomu, že ste využili príspevok od štátu a to v rámci SOS dotácie, už Vám nebolo možné poskytnúť ďalší finančný príspevok od štátu.

K Vašej ďalšej námietke v podaní, že Vám nebola priznaná pomoc v hmotnej núdzi uvádzame, že Vaša námietka bola prešetrená na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad (ďalej len „úrad“). Na základe predložených podkladov úrad posúdil Vašu žiadosť o poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi, ktorú ste si podali dňa 30.07.2021. V žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi v časti majetkové pomery ste uviedli vklady a peňažnú hotovosť, ale neuviedli ste výšku hotovosti. Na základe tejto skutočnosti bola dňa 12.08.2021 vo Vašej domácnosti vykonaná sociálna práca v rodinnom prostredí. V čase výkonu sociálnej práce ste neboli prítomná a na základe tejto skutočnosti ste boli predvolaná na úrad na deň 13.08.2021 vo veci zdokladovania výšky vkladov a peňažnej hotovosti, ktoré v žiadosti o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi neboli uvedené. Dňa 13.08.2021 bolo úradu doručené ,, Čestné vyhlásenie,, v ktorom ste vyhlásili, že máte na termínovanom účte 25 000 libier, na bežnom účte 910,02 Eur, v hotovosti 60 000 Eur – určené na kúpu 2 – izbového bytu a 2,05 Eur určené na osobnú spotrebu.

Na základe zistených skutočností Vám úrad nepriznal pomoc v hmotnej núdzi, nakoľko v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o pomoci v hmotnej núdzi“) je možné poskytnúť pomoc v hmotnej núdzi, ak príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo si nemôžu prácou, majetkom a uplatnením nárokov zabezpečiť alebo zvýšiť príjem.

Podľa § 8 ods.1 zákona o pomoci v hmotnej núdzi fyzická osoba a členovia domácnosti nie sú v hmotnej núdzi, aj keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom, ak si majetkom alebo uplatnením nárokov môžu zabezpečiť základné životné podmienky a rieši si hmotnú núdzu.

Záverom uvádzame, že Najvyšší súd SR v rozsudku č. 9Sžso/88/2014 zo dňa 27.01.2016 poukázal na to, že sociálne práva sú závislé predovšetkým na ekonomickej situácií štátu, hospodárskom a sociálnom vývoj štátu. Vzťah štátu a občana je založený na vzájomnej zodpovednosti a uznaní princípu solidarity. Listina (základných práv a slobôd) zaväzuje v oblasti sociálnych práv štát k pozitívnemu konaniu a k zaisteniu ochrany týchto práv. Obsahom tejto povinnosti štátu je zaistiť subjektom práv istý minimálny sociálny štandard, a nie adekvátny životný štandard v súlade s ich požiadavkami, ako je to týmito subjektmi niekedy mylne vnímané a požadované. Z uvedeného je zrejmé, že síce každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných (minimálnych) životných podmienok. Cieľom zákonodarcu v žiadnom prípade nebolo rozširovať okruh osôb, poberajúcich pomoc, okrem tých, čo danú pomoc nevyhnutne potrebujú. Uvedené je zrejmé z formulácie ustanovenia čl. 29 Ústavy, keď ústavodarca použil termíny ako „kto je v hmotnej núdzi“, „pomoc, ktorá je nevyhnutná“, „základných životných podmienok“, pričom tieto právne inštitúty sú následne vymedzené v zákone o pomoci v hmotnej núdzi. Pre zabezpečenie potrieb občana SR, ako aj každého jednotlivca, je v prvom rade nevyhnutná jeho vlastná aktivita, jeho príjmy a jeho využívanie majetku. Solidaritu štátu vo forme dávky v hmotnej núdzi je potom možné považovať až za poslednú možnosť po vyčerpaní ostatných prostriedkov zabezpečenia základných životných podmienok. Tento princíp je zo systematiky ustanovení zákona o hmotnej núdzi celkom zrejmý, keď zákon v prvom rade predpokladá, že občan na zabezpečenie svojich základných životných podmienok využije svoj vlastný príjem. V prípade, že jeho príjem nedosahuje sumu životného minima, je občan povinný zabezpečiť si základné životné podmienky predovšetkým užívaním vlastného majetku, správou vlastného majetku, predajom vlastného majetku alebo prenájmom vlastného majetku, ak takýto majetok vlastní. Až v prípade, že občan nielenže nedosahuje príjem v sume životného minima, ale ani nevlastní majetok, z ktorého by bolo možné zabezpečiť jeho základné životné podmienky, je daný nárok na priznanie dávok v hmotnej núdzi. Hmotná núdza je podľa zákona stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.

S pozdravom      

riaditeľka odboru pomoci v hmotnej núdzi a sociálnych dávok

Špitálska 8, 812 67 Bratislava“

Citujem z odpovede: „Taktiež uvádzate, že žijete na hranici chudoby a túto ťažkú situáciu ste nezvládli a chceli ste spáchať samovraždu nakoľko Vám žiadny úradník nepodal pomocnú ruku.“

Nikdy som nenapísala, že žijem na hranici chudoby. Pandémia Covidu-19 ma zastihla v situácii, keď som si chcela kúpiť nehnuteľnosť, pretože nežijem vo vlastnom byte. A nezvládla som to, že napriek čestnému podnikaniu som nebola v roku 2020 zaradená do žiadnych opatrení „Prvej pomoci“, dokonca som nemala nárok ani na finančné zabezpečenie, ktoré mali občania bez toho, aby prišli o prácu kvôli pandémii. Bolo to v rozpore s Ústavou SR – Občania majú právo na prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať. Podmienky ustanoví zákon.

A moja  odpoveď pracovníčke ministerstva bola:

Prišla som o príjem kvôli protipandemickým opatreniam zo strany štátu, nie kvôli tomu, že som sociálne odkázaná na pomoc od štátu. Ja sa dožadujem náhrady straty príjmu na základe toho, že som počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením na Covid-19 nemohla pracovať. Presne tak, ako čašníčka, kaderníčka a iní. Štát porušil moje právo na adekvátnu náhradu straty príjmu a tou určite nebola počas 13-tich mesiacov nula.

Kto z vás, ktorí ste dostali pomoc v opatrení č. 1, 2 a 3 „Prvej pomoci“, ste museli čítať, že máte úspory a teda máte z čoho žiť !!! A komu z vás povedali, aby ste predali dom, chatu, auto, garáž, … Tento štát je absurdný !!!

Toto je len zlomok toho, čo som urobila preto, aby som dostala od štátu v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou kvôli Covidu-19 počas trinástich mesiacov nulovú pomoc.

V priebehu dvoch rokov som odoslala prezidentke SR asi 15 sťažností, ministrovi práce asi dvakrát toľko, ministrovi hospodárstva a predsedovi vlády ďalšie. Oslovila som europoslankyňu Nicholsonovú, ombudsmanku a ďalších. Nik mi s touto nespravodlivosťou nepomohol. Najviac ma zaskočila arogancia Bc. Krajniaka a bezmocnosť niečo zmeniť od prezidentky SR, ktorá vymenovala Bc. Krajniaka za ministra práce dokonca dvakrát.

V Charte základných  práv Európskej únie je napísané v Hlave III nazvanej Rovnosť, článku 21 nazvaného Nediskriminácia:  Zakazuje sa akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Podmienka povinného nemocenského a dôchodkového poistenia v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ v roku 2020 bola diskriminačná pre všetky SZČO.

Európska únia poskytla Slovenskej republike 1,5 mld. Eur na pomoc občanom počas krízovej situácie v súvislosti s pandémiou Covidu-19. Príspevky v opatreniach „Prvej pomoci“ boli vyplatené zo štátneho rozpočtu SR a Európskeho sociálneho fondu v pomere 15% : 85%. Ja som v období od 13.03.2020-28.02.2022 nemala právny nárok na príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ po čestnom podnikaní v súlade s platnými zákonmi SR.  V mojom prípade boli porušené aj základné práva Európskej únie.

Chcem ukrajinský pas !

Nezamestnanosť a sociálne dávky v tabuľkách, grafoch a mapách (aktualizované k 2022-12)

05.02.2023

Chcela som sa počas pandémie naučiť niečo nové a tak som si stiahla program Power BI (softvér na analýzy dát). Potrebovala som nejaké dáta a použila som na to dáta zo štatistiky zverejnenej na webovej stránke https://www.upsvr.gov.sk/statistiky.html. Dávam to do blogu pre tých, ktorí by si to chceli pozrieť. Údaje zverejnené na webovej stránke ÚPSVaR sú z ich databázy. [...]

Pohovor do NCZI

03.01.2023

Citujem ministra zdravotníctva Lengvarského: „Rezervy v elektronizácii máme obrovské, NCZI je pre mňa asi najväčším sklamaním.“ V článku na webovej stránke https://www.aktuality.sk/clanok/jkCmGXK/lengvarsky-robi-zo-zaciatku-roka-personalne-zmeny-do-narodneho-centra-zdravotnickych-informacii-posiela-krizovy-manazment/ je okrem iného napísané: „Lengvarský robí [...]

Nezamestnanosť a sociálne dávky v tabuľkách, grafoch a mapách (aktualizované k 2022-11)

30.12.2022

Chcela som sa počas pandémie naučiť niečo nové a tak som si stiahla program Power BI (softvér na analýzy dát). Potrebovala som nejaké dáta a použila som na to dáta zo štatistiky zverejnenej na webovej stránke https://www.upsvr.gov.sk/statistiky.html. Dávam to do blogu pre tých, ktorí by si to chceli pozrieť. Údaje zverejnené na webovej stránke ÚPSVaR sú z ich databázy. [...]

nôž, krv, zranenie

Veľká tragédia v Hlohovci: V byte našli dobodaného 19-ročného mladíka. Polícia zadržala podozrivého

20.04.2024 21:44, aktualizované: 22:26

Privolaní záchranári mu už nedokázali pomôcť.

Taiwan, vojaci

USA odklepli spojencom pomoc za 95 miliárd dolárov. Biden: Jasná správa o našej sile

20.04.2024 19:51, aktualizované: 22:34

Rad kongresmanov ocenil, že šéf Snemovne Mike Johnson zákony na hlasovanie predložil. Johnson kvôli tomu podľa médií riskuje vlastný post.

nehody

Nešťastný deň pre Brezovú pod Bradlom: Dve nehody a päť zranených. Zasahoval aj vrtuľník

20.04.2024 19:29

Polícia vyšetruje okolnosti dvoch dopravných nehôd, ku ktorým došlo v sobotu v Brezovej pod Bradlom.

loď, trajekt, potopený

V Stredoafrickej republike zahynulo pri potopení sa lode 58 ľudí, smerovali na pohreb

20.04.2024 18:56, aktualizované: 21:33

Podľa svedkov viezla rybárska loď na rieke Mpoko v Bangui viac ako 300 osôb. Pomoc prišla až po 40 minútach.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 23
Celková čítanosť: 79623x
Priemerná čítanosť článkov: 3462x

Autor blogu

Kategórie