Založ si blog

„Prvá pomoc“ a jej diskriminačne nastavené podmienky.

Tento príspevok nadväzuje na príspevok uverejnený na

https://emka.blog.pravda.sk/2022/03/08/bc-krajniak-zrekapitulujem-vam-vasu-prvu-pomoc-ktora-sa-28-02-2022-skoncila/.

Pre tých, ktorí ho nečítali, stručne zhrniem, čo je ňom napísané. Počas pandémie Covidu-19 som prišla o príjem ako takmer každý, kto podnikal v oblasti služieb. Po desaťročnom čestnom podnikaní v oblasti mimoškolského vzdelávania a zaplatení takmer 12 000 € do Sociálnej poisťovne som nemala v roku 2020 právny nárok na príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“. Nedostala som ho nikdy počas trvania „Prvej pomoci“. Dokonca v marci 2020 som nemala právny nárok ani na príspevok v opatrení č. 4A. Dva roky mi úradníci z ministerstva práce a ÚPSVaR odpisovali na moje sťažnosti, aby som si požiadala o pomoc v hmotnej núdzi alebo o humanitárnu pomoc. Dôvodom vyradenia z opatrenia č. 2 „Prvej pomoci“ bolo, že som nespĺňala podmienku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia k 31.03.2020 a poistenie malo trvať. V období od 01.07.2019 som platila dobrovoľne odvody do SP a vzhľadom na to, že som mala v roku 2019 dlhodobé zdravotné problémy (bola som na dvoch operáciách), som sa k 31.12.2019 odhlásila zo Sociálnej poisťovne. Dovtedy som platila odvody do SP až na pár dní nepretržite. Od 01.07.2020 mi nevzniklo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie kvôli zdravotným problémom v roku 2019. Bola som 3 mesiace na PN, asi 5 mesiacov som absolvovovala rôzne vyšetrenia, navyše moja práca bola sezónna – v lete som nemala prácu. V dôsledku toho som nedosiahla príjem, na základe ktorého vzniká povinné sociálne poistenie. Vzhľadom na to, že som nedostala pomoc v opatrení č. 2, v marci 2020 dokonca ani v opatrení č. 4, som k 30.06.2020 živnosť ukončila (prvý príspevok od štátu od vyhlásenia mimoriadnej situácie 13.03.2020 som dostala 01.06.2020, bolo to 210 €, dovtedy som platila odvody do ZP). Skutočným dôvodom bolo, že nasledovali prázdniny, počas ktorých som nemala prácu (počas celého podnikania) a „Prvá pomoc“ mala skončiť 30.06.2020. Na odvody počas letných prázdnin som si vždy zarábala v zime a na jar. V zime 2019 som mala zdravotné problémy (10.12.2019 som bola operovaná) a na jar 2020 bola pandémia. 01.07.2020 večer v správach Bc. Krajniak povedal, že „Prvá pomoc“ bude pokračovať aj počas leta 2020. K tomu niet čo dodať.

Výsledkom bola táto pomoc od štátu, ktorú som dostala v období od 13.03.2020-28.02.2022 (je to uvedené v eurách):

V marci 2020 alebo na začiatku apríla 2020 predstavil Bc. Krajniak v médiách (TV Markíza) „Prvú pomoc“ pre živnostníkov so slovami, že v opatrení č. 4A sú všetci, ktorí nikdy neplatili odvody do SP. Bc. Krajniak ich chcel „potrestať“ za to, že si upravovali daňové priznania, aby sa vyhli povinným sociálnym odvodom. Presne pre nich boli v opatrení č. 4A nastavené aj finančné príspevky. Životné minimum, ak prišli o príjem. Ak neprišli o príjem, nedostali nič. Nik z nich nespĺňal podmienku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia a tak ju stačilo dať do podmienky na získanie príspevku v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“.

V správe o Prvej pomoci od inštitútu sociálnej politiky za máj 2020 zverejnenej na stránke

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/analyticke-komentare/isp_2020_prva_pomoc_slovensku_final5.pdf)

je uvedené:

„Opatrenia 4A a 4B poskytujú základnú finančnú pomoc tým osobám, ktoré vzhľadom na svoje špecifické postavenie nespĺňajú kľúčové podmienky nároku  na pomoc cez opatrenia 1 až 3B. Ide napr. o SZČO, ktoré vzhľadom na svoje nízke príjmy neboli povinne sociálne poistené, alebo spoločnosti s ručením obmedzeným bez zamestnancov (tzv. jednoosobové s.r.o.)“.

Uvediem príklady živnostníkov, ktorí začali podnikať najneskôr k 01.02.2020 (táto podmienka bola v „Prvej pomoci“ platnej v období od 13.03.2020-30.09.2020). Budem porovnávať obdobie podnikania od roku 2014, v tabuľke sú uvedené zaplatené odvody do SP.

Živnostník v tabuľke č. 1 vzhľadom na to, že mu vzniklo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie od 01.07.2019-30.06.2020 a dovtedy nikdy neplatil sociálne poistenie (nikto to nezisťoval, či platil pred 01.07.2019 odvody do SP), dostal príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“. Je to v rozpore s tým, čo je uvedené v správe od inštitútu sociálnej politiky. Tento živnostník si vzhľadom na nízke príjmy celé roky neplatil povinné sociálne poistenie, napriek tomu nebol zaradený do opatrenia č. 4A.

Podľa zákona o sociálnom poistení  (Zákon č. 461/2003 Z. z.) má SZČO nárok na nemocenské dávky, ak jej vznikla dočasná pracovná neschopnosť a ak dosiahne 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého si chce uplatniť nárok na nemocenské dávky (podmienkou je dobrovoľne sa prihlásiť do SP). 

Živnostník v tabuľke č. 1 nemal v marci 2020 nárok na nemocenské dávky („Prvá pomoc“ platila od 13.03.2020), ale nárok na príspevok v opatrení č. 2 mal. Prvý aj druhý nárok vznikol na základe  toho, či si platil sociálne poistenie.

Živnostníkovi  v tabuľke č. 2 vzniklo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie od 01.07.2019-30.06.2020, ale niekedy v rokoch 2014 až 2020 mal zdravotné problémy alebo sa mu nedarilo v podnikaní, na základe čoho neplatil povinné sociálne poistenie jeden rok, napríklad v období od 01.07.2017-30.06.2018. Príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ dostal.

Živnostník v tabuľke č. 3 vzhľadom na to, že mu nevzniklo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie v období od 01.07.2019-30.06.2020, nedostal príspevok v opatrení č. 2. Napriek tomu, že si vzhľadom na svoje príjmy celé roky platil sociálne poistenie, bol zaradený do opatrenia č. 4A. Je to v rozpore s tým, čo je uvedené v správe od inštitútu sociálnej politiky. V tabuľke č. 3 sú uvedené informácie z mojich daňových priznaní a žiaľ ja som nebola zaradená ani do opatrenia č. 4A, pretože som v opatrení č. 4A nesplnila ďalšiu  podmienku – nemať žiadny príjem. Zarobila som v období od 13.03.2020-31.03.2020 35 Eur. V júni a v júli 2019 som bola na PN, preto sú v tabuľke č. 3 uvedené sumy 47,43 € a 0 €.

Živnostník v tabuľke č. 3 mal nárok na nemocenské dávky (ja dokonca aj v roku 2021), ale nárok na príspevok v opatrení č. 2 nemal. Prvý aj druhý nárok vznikol na základe  toho, či si platil sociálne poistenie.

Živnostník v tabuľke č. 2 a v tabuľke č. 3 si rovnako platili odvody do SP, jeden bol zaradený do opatrenia č. 2 a druhý do opatrenia č. 4A. Je to v rozpore s tým, čo je uvedené v správe od inštitútu sociálnej politiky. Jeden si podľa toho, čo je uvedené v správe od inštitútu sociálnej politiky platil sociálne poistenie a druhý si neplatil sociálne poistenie.

Živnostník v tabuľke č. 4 začal podnikať na konci roka 2019 alebo na začiatku roka 2020, najneskôr k 01.02.2020 (taká bola podmienka v „Prvej pomoci“ platnej v období 13.03.2020-30.09.2020) a dovtedy bol evidovaný na úrade práce (aj niekoľko rokov, nikto to nezisťoval). Príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ dostal. 

Živnostník v tabuľke č. 4 nemal nárok na nemocenské dávky, ale nárok na príspevok v opatrení č. 2 mal. Prvý aj druhý nárok vznikol na základe toho, či si platil sociálne poistenie.

Keďže predpokladám, že živnostník z tabuľky č. 4 bol evidovaný na úrade práce, si vzhľadom na svoje nulové príjmy neplatil sociálne poistenie (dokonca ani zdravotné poistenie). Možno aj niekoľko rokov.

Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí odišli z evidencie uchádzačov o zamestnanie v mesiaci január 2020, bol 19 287 (údaj je ku dňu spracovania považovaný za predbežný, je to uvedené v Tab. 1, Odtok UoZ v mesiaci január 2020 za Slovensko). Údaje sú z mesačnej štatistiky uchádzačov o zamestnanie, zverejnenej na webovej stránke https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2020). 

Počet vzniknutých fyzických osôb – podnikateľov (živnostníkov) v období január 2020 vedených v štatistickom registri organizácii bol 5 923. Informácia je od pracovníka z odboru poskytovania informácií a marketingu zo Štatistického úradu SR.

5 923 živnostníkov malo právny nárok na príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ už po dvoch mesiacoch podnikania bez akýchkoľvek podmienok, nikoho nezaujímalo, či niekedy v minulosti platili odvody do SP. Mohli byť evidovaní na úrade práce aj niekoľko rokov. Keď mali nárok na príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ tí, ktorí začali podnikať od 01.02.2020 a predtým boli niekoľko rokov evidovaní na úrade práce, tak určite mal nárok na príspevok v opatrení č. 2 ten, kto podnikal 10 rokov v súlade s platnými zákonmi na Slovensku a zaplatil do SP takmer 12 000 Eur. 

Medzi horeuvedenými tabuľkami chýba ešte tabuľka č. 5 pre živnostníka, ktorý živnosť ukončil a po niekoľkých rokoch (aj po jednom) opäť začal podnikať (aj viackrát) v tej istej oblasti. Mal opakované odvodové prázdniny, na úvod obnovenia živnosti neplatil odvody do SP. Príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ dostal.

A chýba tam ešte tabuľka č. 6 pre živnostníka, ktorý počas podnikania živnosť prerušil (aj niekoľkokrát). Počas prerušenia živnosti neplatil povinné sociálne poistenie. Príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ dostal.

„Prvá pomoc“ bola určená pre pracujúcich, ktorí prišli o príjem kvôli vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s ochorením na Covid-19. Mala čiastočne nahradiť príjem, o ktorý prišli.

Porovnám môj príjem za rok 2019 (od 21.01.2019 som absolvovala vyšetrenia, 06.06.2019 som bola operovaná a od 10.06.2019 som bola na dlhodobej PN) a jeho náhradu v roku 2020 (k 30.06.2020 som ukončila živnosť) s príjmom živnostníka uvedeného v tabuľke č. 4 v roku 2019 a jeho náhradou v roku 2020 (v tabuľke je uvedený max. príspevok v opatrení č. 2).

Ešte jedno porovnanie:

Moje odvody do SP (dobrovoľné) v roku 2019: 1 549,43 €

Moja pomoc od štátu počas pandémie v roku 2020: 1 564,3 € (vrátane nemocenskej dávky). Po odpočítaní povinných odvodov do Zdravotnej poisťovne 1 564,3 – 4*70,91 = 1 280,66 € som možno nedostala ani sociálnu dávku.

Moja „Prvá pomoc“ v roku 2020 nebola ani vo výške zaplatených sociálnych odvodov v roku 2019. Podotýkam, že som v roku 2020 prišla o príjem ako každý, kto podnikal v službách.

Dôvodom bolo, že som podľa správy o Prvej pomoci od inštitútu sociálnej politiky za máj 2020 vzhľadom na svoje nízke príjmy nebola povinne sociálne poistená.

Bc. Krajniak si neuvedomil, že existuje aj dobrovoľné sociálne poistenie.

Vedela som od 11.05.2020, kedy ma vyradili z opatrenia č. 2 „Prvej pomoci“, že budem o svoje práva bojovať. Napísala som niekoľko sťažností Bc. Krajniakovi – jeho odpovede zneli „požiadajte si o dávku v hmotnej núdzi alebo o humanitárnu pomoc“, oslovila som ministra hospodárstva (právnik ministerstva hospodárstva mi napísal, že chápu, že to bolo voči mne skrivodlivé), premiéra a prezidentku SR. Všetci mi vysvetlili, že jediný, kto môže meniť podmienky „Prvej pomoci“, je Bc. Krajniak. On na to v mojom prípade nemal dôvod. Pozerala som sa do Kompenzačného projektu – Prvá pomoc, ktorý je uvedený na https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/kompenzacny-projekt-prva-pomoc a podľa živnostenského registra som zistila, že sú v ňom uvedení aj živnostníci, ktorí začínali s podnikaním opakovane a tí podľa podmienok „Prvej pomoci“ nemali pôvodne dostať príspevok v opatrení č. 2. Pre nich sa dodatočne zmenila podmienka v opatrení č. 2. Predpokladám, že podobne sa zmenila podmienka v opatrení č. 2 aj pre tých, ktorí živnosť prerušili ešte pred pandémiou. V máji 2020, keď ma vyradili z opatrenia č. 2 „Prvej pomoci“, mi úradníci písali, že sa nedá nič zmeniť, lebo museli konať rýchlo. V októbri 2020, keď začali kontrolovať „Prvú pomoc“ už bolo dosť času na zmenu podmienok.

Dnes už viem, že ak sa živnostníkovi krátkodobo nedarí v podnikaní alebo má zdravotné problémy, na základe čoho nedosiahne dostatočný príjem na to, aby mu vzniklo povinné sociálne poistenie, má podľa Bc. Krajniaka ukončiť podnikanie. A neskôr začať opäť podnikať. Bc. Krajniak považoval každého, kto neplatil povinné odvody do SP za toho, kto si upravoval daňové priznania, aby sa vyhol povinnému sociálnemu poisteniu. Ja som zvolila iný spôsob – pri poklese príjmu som povinné sociálne poistenie nahradila dobrovoľným a podnikala som ďalej. Darilo sa mi predtým v podnikaní, mala som z čoho platiť dobrovoľné sociálne poistenie a verila som, že sa mi bude dariť aj neskôr. Vo výsledku som práve ja nedostala príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“.

Som presvedčená, že som bola v rámci „Prvej pomoci“ diskriminovaná. Požiadala som o pomoc právnikov. Jeden z nich mi napísal, že ide o diskriminačne nastavené podmienky, ale vzhľadom na to, že nemal skúsenosti s diskriminačnými spormi, mi odporučil, aby som sa obrátila na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (zákon č. 308/1993 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva), ktoré v rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania podľa zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Môj prípad nevzali. Tu je odpoveď na podnet:

Stačí si pozrieť údaje z tabuľky č. 1 – č. 4. Povinné nemocenské a dôchodkové poistenie vzniká na základe dosiahnutého príjmu. Bc. Krajniak odo mňa vyžadoval v roku 2019 dosiahnuť príjem, aj keď som mala objektívny dôvod, prečo som ho nemohla dosiahnúť – zdravotné problémy. Od ľudí evidovaných na úrade práce v roku 2019 nevyžadoval nič. Toto nie je nerovnaké zaobchádzanie ?

Najhoršie na tom bolo, že som po celý čas podnikania bola presvedčená, že som podnikala v zmysle platných zákonov a nakoniec mi Bc. Krajniak vysvetlil, že som sa mýlila. V žiadnom zákone nebolo napísané, aby som odišla z pracovného trhu, keď mi nevzniklo povinné sociálne poistenie. Ja som napriek tomu pracovala a mala príjem. V „Prvej pomoci“ šlo o náhradu straty príjmu počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Okrem toho, že som presvedčená, že som bola v „Prvej pomoci“ diskriminovaná, je v Ústave Slovenskej republiky uvedené:

Piaty oddiel

HOSPODÁRSKE, SOCIÁLNE A KULTÚRNE PRÁVA

Čl. 35

(1) Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.

(2) Zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností.

(3) Občania majú právo na prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať. Podmienky ustanoví zákon.

(4) Zákon môže ustanoviť odchylnú úpravu práv uvedených v odsekoch 1 až 3 pre cudzincov.

Ja som napriek tomu, že som nie z vlastnej viny nemohla právo na prácu vykonávať, nebola hmotne zabezpečená. Tak ako mnohí, ktorí dostali počas pandémie „Prvú pomoc“.

Niet väčšieho poníženia pre pracujúceho občana SR zo strany štátnych predstaviteľov, keď ho po čestnom podnikaní v súlade s platnými zákonmi obvinia, že nepodnikal čestne. Slová Bc. Krajniaka: „V opatrení č. 4A sú všetci tí, ktorí celé roky neplatili sociálne odvody“. Našiel ich na základe toho, že v období od 01.07.2019-30.06.2020 neplatili povinné sociálne poistenie a s nimi aj veľa čestných podnikateľov …

V roku 2019 som mala zdravotné problémy a v súvislosti s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou som podala sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (súhlas s obsahom sťažnosti v mailovom podaní som mala potvrdený do 70 minút od odoslania na ÚDZS). Sťažnosť je už prešetrená. Následkom zdravotných problémov v roku 2019 som nepracovala, na základe čoho mi nevzniklo v roku 2020 povinné nemocenské a dôchodkové poistenie a teda som nedostala nikdy príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“. Za nič z toho som nebola zodpovedná. Prečo to píšem. V roku 2019 ma odmietol ošetriť doktor na centrálnom príjme, keď mi padala pravá polovica tela (spadla o viac ako 3 cm). Mala som obrovské bolesti. Krátko na to som bola operovaná. Dva dni po odchode z nemocnice som pozorovala z balkóna troch rómskych chlapov ako pobehujú od kontajnera ku kontajneru (bola nedeľa poobede). Jeden z nich mal na chrbte batoh, v jednej ruke dlhú palicu a na druhej čerstvú bielu sadru od zápästia až po rameno. Celé som to povedala môjmu zubárovi a on mi na to povedal toto: „Po tomto si človek premietne pred očami celý svoj život a pomyslí si, na čo to tu celé bolo“. Presne tak. Platila som odvody do Sociálnej aj Zdravotnej poisťovne, ale právne nároky som v tomto štáte stratila. Aj na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Aj na hmotné zabezpečenie počas pandémie, tak ako je uvedené v Ústave SR.

Na záver:

20.10.2020 som bola po ťažších príznakoch pozitívne testovaná na Covid-19  a štát mi nariadil povinnú karanténu. Moje príznaky začali ako bežná chrípka – slabé bolesti hlavy, hrdla a nádcha, ktoré po dvoch dňoch zmizli. O tri dni neskôr nasledovali silné bolesti dolných končatín – svalov, kostí a kĺbov. Odpadávala som od celkovej únavy. Nakoniec som pre bolesti dolných končatín prestala chodiť, šesť dní som iba ležala. Nemala som horúčky a ani respiračné príznaky. Asi 10 dní od prvých príznakov som kontaktovala obvodnú lekárku, ktorá ma poslala na PCR testy.

V tom čase som nemala žiadnu pomoc od štátu, bola som evidovaná na úrade práce a pre všetkých, ktorí prišli o prácu kvôli pandémii a evidovali sa na úrade práce, bola pomoc od štátu ukončená v auguste 2020. Vzhľadom na to, že som v čase karantény podľa zákona o sociálnom poistení  (Zákon č. 461/2003 Z. z.) spĺňala podmienky na priznanie nemocenskej dávky, som si o ňu požiadala. 27.11.2020 mi vyplatili nemocenské dávky vo výške 74,30 Eur za 8 dní (23.10.2020-30.10.2020) a na základe toho mi štát za mesiac 11/2020 nevyplatil SOS dotáciu vo výške 300 Eur.

28.10.2020 bola počas mojej karantény odvysielaná reportáž, v ktorej boli deti z komunitnej osady v Bánovciach nad Bebravou v kontakte s pozitívnymi učiteľmi v škole. Celá osada ostala v karanténe, oblepili ju páskou dookola, policajti im nakupovali potraviny aj lieky. Mne nepomohol nikto. Mnohí z nich poberali pomoc v hmotnej núdzi, o ktorú neprišli (dokonca od októbra 2020 dostali všetci, ktorí poberali dávku v hmotnej núdzi, aj ochranný príspevok) a dostali aj ďalšiu pomoc od štátu. Mne na základe ochorenia na Covid-19 a s ním povinne nariadenej karantény nevyplatili SOS dotáciu, bola to moja jediná finančná pomoc po viac ako troch mesiacoch, ak nepočítam nemocenské dávky vo výške 74,30 €. Od 11.09.2020 do 15.12.2020 som nedostala od štátu žiadnu finančnú pomoc.

Z opatrenia č . 2 projektu“ Prvá pomoc“ som bola vyradená, lebo som nebola povinne nemocensky a dôchodkovo poistená  k 31.03.2020. Neplatila som odvody do SP zo zdravotných dôvodov 3 mesiace. Za 10 rokov podnikania som zaplatila do SP 11 960,19 €. Ľudia, ktorí možno nepracovali niekoľko rokov a možno nikdy, nezaplatili odvody do SP za niekoľko rokov a možno nikdy, dostali počas karantény pomoc od štátu. Ja som sa na to iba pozerala.

Platila som odvody do SP počas desiatich rokov podnikania a v čase pandémie, keď som potrebovala pomoc, štát uprednostnil tých, ktorí nemuseli nič platiť, dokonca ani robiť. Dokonca aj počas môjho ochorenia na Covid-19, aj vtedy uprednostnil tých, ktorí ani nepracovali. Ja som platila, oni dostali. Takmer 12 000 €, ktoré som poslala do SP za 10 rokov podnikania, som mohla použiť pre seba. Bez žobrania, bez straty času a bez psychických problémov. Dospela som k záveru, že je nezmysel platiť v tomto štáte čokoľvek. Žijeme v bezprávnom štáte.

Ja som doplatila na nevzdelaného a arogantného Bc. Krajniaka. Je to môj názor. A za to, že mi odmietol dať akúkoľvek finančnú pomoc počas ochorenia na Covid-19 a aj v súvislosti s následkami po tomto ochorení, bude pre mňa navždy ten najúbohejší človek. Je to môj názor. Vlastne mi vo februári 2021 na žiadosť prezidentky napísal, aby som si požiadala o humanitárnu pomoc, žiaľ úradníci mi vysvetlili, že na ňu nemám nárok. Už bol iný kalendárny rok …

V júli 2020 mi z ministerstva práce poslali na účet humanitárnu pomoc vo výške 140 € za marec 2020 (pýtala som si tak málo preto, aby mi vôbec niečo dali) a krátko na to mi prišiel list, v ktorom ma informovali, že musím celú sumu dokladovať. Mohla som si kúpiť len potraviny a drogériu. Pár dni na to som čakala na pešej zóne známych a trochu som pozorovala život okolo seba. Mladá Rómka s dvoma balíkmi plienok si cestou na stanicu odskočila do herne. Mohla použiť sociálnu dávku na hocičo… Toto Bc. Krajniakovi nikdy nezabudnem. Keď som to povedala prezidentke na stretnutí v Prezidentskom paláci, ktoré sa konalo 10.12.2020, neverila tomu, čo počuje. Treba ponižovať pracujúcich, treba na nich zobrať bič.

A čo cítim k tomuto štátu ? Účtovníctvo v papierovej forme som spálila pred Vianocami 2021. Keď pôjdem okolo Prezidentského paláca, odhodím tam občiansky preukaz …

Počas desiatich rokov podnikania v oblasti mimoškolského vzdelávania som pripravila na prijímacie pohovory a skúšky na VŠ v zahraničí možno stovku študentov. Nik z nich sa nevrátil na Slovensko. Posledný „predcovidový“ študent je v zahraničí veľmi úspešný (všetko je len jeho zásluha, spolu sme sa doučili iba to, čo sa nenaučil na strednej škole na Slovensku a v zahraničí to vyžadovali). Počas prípravy na prijímacie pohovory mi povedal, že ak má mať vysokú školu, tak nebude strácať čas na Slovensku. Mladí ľudia, nestrácajte zbytočne čas a choďte študovať do zahraničia. Nikdy neviete, kedy stretnete „Bc. Krajniaka“. A potom si poviete, na čo to tu celé bolo … Stratila som viac ako 2 roky života len vysvetľovaním Bc. Krajniakovi, že som podnikala čestne. A nezmenila som nič. Mimochodom spomínaný študent študoval počas pandémie online doma a v deň, keď mal mať na účte štipendium a výplatu za brigádu, ktorá bola v zahraničí povinná, aby mal nárok na štipendium, mal všetko v plnej výške na účte bez toho, aby niečo preto musel urobiť.

Pre všetkých, ktorí by mohli mať námietky voči tomu, že som si počas pandémie mohla nájsť inú prácu, je odpoveď na tomto linku:

https://transparency.sk/sk/pozrite-si-kto-kolko-penazi-dostava-v-koronapomoci-od-statu/ v súbore Prvá pomoc (III/2020-XII/2021)

Mimochodom v súbore mám uvedenú kumulovanú vyplatenú sumu vrátane vráteného príspevku. Podľa všetkého sú v súbore uvedené schválené príspevky a nie skutočne vyplatené.

Ešte zopár čísel:

Počas pandémie som bola donútená viac sledovať prácu Bc. Krajniaka vďaka tomu, že ma v marci 2020 vyradil zo všetkých opatrení „Prvej pomoci“. Urobila som nejaké grafy zo štatistiky zverejnenej na webovej stránke https://www.upsvr.gov.sk/statistiky.html

Údaje zverejnené na webovej stránke ÚPSVaR sú z ich databázy. Moja databáza je iba z údajov zo štatistiky zverejnenej na spomínanej webovej stránke a preto som nedokázala urobiť lepšie analýzy. Reporty som robila iba podľa toho, čo ma zaujímalo. Mapa obcí sa načítava trochu dlhšie.

Títo všetci ma počas pandémie „predbehli“. A nemuseli ani pracovať. Stačí si pozrieť údaje za 2020/03.

Tu je link pre tých, ktorí si to chcú pozrieť v novom okne.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzYyMzY5MDQtZDU3ZC00MWYzLWE0ZGItMjBlZGY1NTFmZmQ1IiwidCI6IjQ0ZTIyZjNkLWQ5ODctNDNmMS04YjM3LTA2ZGNjY2E5NmNjNyIsImMiOjl9&pageName=ReportSectione08536e245bcacaa94bc

Odkaz na zdroj údajov v celom projekte je aj na stránke Úvod.

Zdroj dát v projekte:

Na stránkach, ktorých názov začína slovom okresy, sú dáta z týchto súborov:

Na stránkach, ktorých názov začína slovom obce, sú dáta z týchto súborov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/mesacne-statistiky-miest-a-obci/2020.html https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/mesacne-statistiky-miest-a-obci/2021.html https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/mesacne-statistiky-miest-a-obci/2022.html

Na stránkach, ktorých názov začína slovom pomoc v HN, sú dáta z týchto súborov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2020.html https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2021.html https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2022.html

Mapy:

https://www.geoportal.sk/sk/zbgis/na-stiahnutie/

Územnosprávne členenie Slovenska:

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7101mr/v_om7101mr_00_00_00_sk

Výpočet: vlastný

Nezamestnanosť a sociálne dávky v tabuľkách, grafoch a mapách (aktualizované k 2022-12)

05.02.2023

Chcela som sa počas pandémie naučiť niečo nové a tak som si stiahla program Power BI (softvér na analýzy dát). Potrebovala som nejaké dáta a použila som na to dáta zo štatistiky zverejnenej na webovej stránke https://www.upsvr.gov.sk/statistiky.html. Dávam to do blogu pre tých, ktorí by si to chceli pozrieť. Údaje zverejnené na webovej stránke ÚPSVaR sú z ich databázy. [...]

Pohovor do NCZI

03.01.2023

Citujem ministra zdravotníctva Lengvarského: „Rezervy v elektronizácii máme obrovské, NCZI je pre mňa asi najväčším sklamaním.“ V článku na webovej stránke https://www.aktuality.sk/clanok/jkCmGXK/lengvarsky-robi-zo-zaciatku-roka-personalne-zmeny-do-narodneho-centra-zdravotnickych-informacii-posiela-krizovy-manazment/ je okrem iného napísané: „Lengvarský robí [...]

Nezamestnanosť a sociálne dávky v tabuľkách, grafoch a mapách (aktualizované k 2022-11)

30.12.2022

Chcela som sa počas pandémie naučiť niečo nové a tak som si stiahla program Power BI (softvér na analýzy dát). Potrebovala som nejaké dáta a použila som na to dáta zo štatistiky zverejnenej na webovej stránke https://www.upsvr.gov.sk/statistiky.html. Dávam to do blogu pre tých, ktorí by si to chceli pozrieť. Údaje zverejnené na webovej stránke ÚPSVaR sú z ich databázy. [...]

kuleba

Cieľom Ruska je zničiť Ukrajinu, uviedol v OSN Kuleba. Rezolúcie sa nedočká, arabské krajiny si pamätajú

23.02.2024 23:45

Presne pred rokom Valné zhromaždenie drvivou väčšinou schválilo rezolúciu, ktorá vyzývala na okamžité stiahnutie ruského vojska z ukrajinského územia.

Russia Navalny

Navaľného tím ponúka 20-tisíc eur za informácie, ktoré objasnia politikovu smrť

23.02.2024 23:33

Zamestnanci väzenského tábora, kde si trest odpykával aj Navaľnyj, sa v roku 2022 pokúsili vydávať za samovraždu aj smrť väzňa, ktorý v skutočnosti zomrel na následky mučenia.

trump

Súd nariadil Trumpovi za nafukovanie majetku zaplatiť s úrokmi 454 miliónov dolárov

23.02.2024 22:38

Podľa sudcu firma Trump Organization niekoľko rokov vytvárala nepravdivé majetkové priznania v snahe zaistiť si lepšie podmienky na pôžičky alebo poistenie.

A-50

Rusom sme zostrelili ďalšie lietadlo za 350 miliónov dolárov, tvrdia Ukrajinci. Pred vojnou ich mali deväť

23.02.2024 21:04

"A-50 s volacím znakom Bajan dolietal! Blahoželáme okupantom k sviatku obrancov vlasti!" ironicky poznamenal ukrajinský veliteľ.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 23
Celková čítanosť: 77877x
Priemerná čítanosť článkov: 3386x

Autor blogu

Kategórie